Výstava Muzea Komenského v Přerově odhalí středověké a raně novověké zbraně Přerovska

plakát zbraněOd 13. října budou mít návštěvníci Muzea Komenského v Přerově možnost zhlédnout reprezentativní výstavu Středověké a raně novověké zbraně Přerovska, která představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války.

Přerovští muzejníci právě nyní intenzivně pracují na přípravě výstavy, která odhalí kolekci nálezů středověké a raně novověké výzbroje a výstroje ze sbírek archeologie a militaria Muzea Komenského v Přerově. Tyto artefakty budou doplněny o vybrané atraktivní exponáty ze sbírek dalších středomoravských muzejních institucí - Vlastivědného muzea v Olomouci, Muzea a galerie v Prostějově, Městského a kulturního střediska Kojetín, Muzea Kroměřížska, Městského muzea a galerie Holešov a zámku Tovačov.

Nedílnou součástí připravovaného projektu bude i výpravný katalog, který podrobně mapuje sbírku militarií přerovského muzea a jejich případnou vazbu na konkrétní historické události regionu. Výstava bude instalovaná v reprezentativních prostorách Galerie přerovského zámku. Jednotlivé druhy zbraní (chladné, tyčové, úderné, střelné i palné zbraně) a ochranná zbroj budou prezentovány jak v rámci obecného vývoje těchto předmětů, tak i v kontextu historických událostí přerovského regionu. Tyto originální exponáty budou doplněny o vybrané dobové ilustrativní ikonografické prameny, které návštěvníkovi přiblíží jejich funkci a způsoby použití.

První část výstavy je spojena s raně středověkým osídlením města Přerova. Z tohoto období máme doloženy spíše ojedinělé archeologické nálezy militarií, z nichž nejstarší spadají až do 9. století. Mladší část vystavených předmětů pochází z 10. – 11. století a reprezentuje mladší dobu hradištní, kdy se na přerovském Horním náměstí nacházelo mohutně opevněné hradiště.

Největší zastoupení pak má široká škála druhů a typů vrcholně a pozdně středověkých militarií, mezi nimiž lze vyzdvihnout především kolekci mečů, které reprezentativním výběrem názorně ilustrují vývoj této exkluzivní zbraně od 9. do počátku 16. století, přičemž většina z nich nebyla veřejnosti prozatím nikdy představena. Za zmínku stojí také bohatá kolekce tesáků, seker či předmětů úzce spojených s ovládáním koňské síly, mezi nimiž dominuje především široká typová škála ostruh. Dále výstava představí kolekci nálezů militarií ze širšího okolí Tovačova, které lze hypoteticky spojit s válečnými událostmi z roku 1470, které v daném prostoru probíhaly. Jeden z hlavních exponátů pak bude představovat větší část kolekce unikátního nálezu raného typu plátových zbrojí z přelomu 14. a 15. století, který byl učiněn kolem roku 1866 na dnes již zničeném tvrzišti v Žeravicích na Přerovsku. Tento světový unikát reprezentuje jednu z nejstarších dochovaných plátových zbrojí vůbec, přičemž část kolekce nepochybně sloužila svému někdejšímu majiteli při turnajích, o čemž nás informují dochované specifické díly tohoto ochranného odění. Dominantou výstavy bude  podstatné torzo hlavně tarasnice z původní výzbroje hradu v Tovačově, doprovázené dvěma hlavněmi raně novověkých děl z téže lokality.

Závěr výstavy bude věnován válečným událostem třicetileté války, které dramaticky zasáhly do života tisíců obyvatel měst a vesnic na Střední Moravě. K vidění budou drobné předměty z průzkumu vojenského polního tábora u Horní Moštěnice, kde na sklonku léta 1643 pobývala švédská armáda vedená jednou z nejvýznamnějších postav třicetileté války generálem Lennartem Torstenssonem.

Výstava tak v ucelené formě představí druhy výzbroje a výstroje, které byly ve sledovaném regionu používány od konce 9. století do konce třicetileté války, přičemž v této formě budou tyto středověké a raně novověké zbraně prezentovány vůbec poprvé.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží, která se uskuteční 12. října v 17.00 hodin ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a návštěvníkům pak bude přístupná v Galerii přerovského zámku do 31. března 2018.

 

Projekt je realizován ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p.o. s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.

Další informace:
Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407 
e-mail:
schenk@prerovmuzeum.cz

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166
e-mail: zakovsky@arub.cz

Plakát ke stažení zde.

Projekt podpořili:

logo      Logo_pekarna_RACEK - šířkové_CMYK  Zubr-logo_out_RGB (1)


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(12.10.2017 – 31.3.2018)
12.10.2017, 00:00:00 - 31.3.2018, 23:59:00

Výstava v ucelené formě představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. V této formě budou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty budou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty budou doplněny četnými dobovými ikonografickými prameny a kresebnými rekonstrukcemi. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž 12. října v 17.00 hod ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a navštívit ji můžete v přerovském zámku až do 31.3.2018.

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Vánoce na zámku 

(3.12.2017 – 30.12.2017)
3.12.2017, 00:00:00 - 30.12.2017, 23:59:59

Výstava představí návštěvníkům vánoční lidové zvyky a tradice. Duchovní hodnoty křesťanských svátků budou prezentovány v instalacích typického lidového obydlí. Vizualizace vařeni, topení, svícení, osobní hygiena a dobové vánoční tradice navodí divákům atmosféru konce 19. století. Návštěvníci zhlédnou malovaný nábytek, fajánsové a kameninové nádobí, malby na skle, ručně zdobené tkaniny, lidové domácí oltáře a betlémy. Součástí vánoční výstavy bude prezentace unikátního Zbořilova betlému z lipového dřeva (137 kusů) a nazdobené vánoční stromy.

Ostatní akce

Mykokosmos  

(3.4.2017 – 31.10.2017)
3.4.2017, 00:00:00 - 31.10.2017, 23:59:00

sezónní výstava o houbách