Mgr. Zdeněk Schenk

Terénní archeolog oddělení společenských věd Muzea Komenského v Přerově se primárně věnuje zajištění záchranných archeologických výzkumů na území města Přerova. Jako garant projektu Preventivní archeologie na Přerovsku realizuje prospekce za pomoci detektoru kovů na bezprostředně ohrožených archeologických lokalitách v regionu.

V oblasti výzkumu se primárně věnuje nedestruktivnímu průzkumu pravěkého až novověkého osídlení krajiny jihozápadní části Moravské brány a přilehlého okolí.

Dlouhodobě se věnuje prezentaci a popularizaci výsledků záchranných archeologických výzkumů veřejnosti formou přednáškové, publikační a výstavní činnosti. 

 

Ukončené výzkumné úkoly (výběr)

Předmostí u Přerova. 120. výročí odkryvu světově ojedinělého pohřebního areálu lovců mamutů 

V rámci výzkumu byly shromážděny archivní materiály věnované legendární mladopaleolitické lokalitě Předmostí u Přerova, které byly prezentovány populárně-naučnou formou v rámci výstavy Od lovců mamutů k cihle (30. 1. 2015 – 14. 4. 2015) uspořádané v prostorách Výstavní síně Pasáž pod záštitou Kulturních a informačních služeb města Přerova ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a Státním okresním archivem Přerov. Následně byla připravena a vydána publikace: Od lovců mamutů k cihle. Osud světoznámé archeologické lokality Předmostí a příběh hrobu, který ji proslavil. Přerov, statutární město Přerov 2015, 59 s. ISBN 978-80-906145-2-9.

Prezentace archeologických nálezů v Přerově - Památník jednoty bratrské

V rámci prezentace a popularizace výsledků záchranného archeologického výzkumu v Přerově – Na Marku probíhajícího v letech 2012 – 2013 v souvislosti s investiční akcí „Jižní předpolí Tyršova mostu“ byla připravena výstava „Přerov na Marku. Příběh jednoho místa. Svědectví jednoho místa aneb kudy kráčel Komenský“ (30. 5. – 7. 7. 2013), na které spolupracovalo Muzeem Komenského v Přerově a SOkA Přerov pod záštitou Olomouckého kraje. Výsledky výzkumu byly prezentovány na informačních panelech, fotografiích instalovaných v Galerii města Přerova.

Další příležitost, jak seznámit nejen odborníky, ale především všechny zájemce z řad široké veřejnosti s příběhem historicky cenné lokality v Přerově a zároveň prezentovat výsledky dvou sezón záchranného archeologického výzkumu v lokalitě Na Marku se naskytla ještě téhož roku v rámci výstavy Příběh staré cesty pořádané Kulturních a informačních služeb města Přerova opět ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a Státním okresním archivem Přerov, která se konala ve dnech 18. 12. 2013 – 28. 2. 2014 ve Výstavní síni Pasáž.

V jarních měsících roku 2016 byla zahájena realizace „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“. Stavební práce budoucího památníku jednoty bratrské byly dokončeny v červenci téhož roku. Na přípravě informačních panelů věnovaných k historii jednoty bratrské v Přerově a výsledkům archeologického výzkumu se podílela historička Helena Kovářová a terénní archeologové Jan Mikulík a Zdeněk Schenk z Oddělení společenských věd.

Dne 11. září 2016 došlo v rámci Dnů evropského dědictví ke slavnostnímu otevření památníku jednoty bratrské v Přerově Na Marku.

V návaznosti na realizované výstavní projekty a otevření Památníku jednoty bratrské byla připravena publikace: Přerov – Na Marku. Příběh jednoho místa. Svědectví archeologických pramenů aneb Kudy kráčel Komenský. Přerov, statutární město Přerov 2016.

Pravěké a středověké osídlení Lipenska

Příprava kapitoly věnované pravěkému a středověkému osídlení Lipenska do knihy o Lipníku nad Bečvou. Výsledky záchranných archeologických výzkumů a povrchových průzkumů realizovaných na katastrálním území města Lipník nad Bečvou byly prezentovány populární formou v kapitole: Schenk, Z. – Mikulík, J.: Archeologické objevy v Lipníku nad Bečvou, Lipník nad Bečvou. Naše město. Lipník nad Bečvou 2016, ISBN 978-80-260-5014-8.

Zpracování archeologických pramenů obce Dobrčice

V návaznosti na výsledky záchranných archeologických výzkumů a systematický povrchový průzkum katastrálního území obce Dobrčice (okr. Přerov) byla zpracována kapitola věnovaná pravěkému až novověkému osídlení: Schenk, Z. – Mikulík, J.: Nejstarší osídlení obce Dobrčice. In. Dobrčice v minulosti a přítomnosti (v tisku).

 

Probíhající výzkumné úkoly (výběr)

Projekt Preventivní archeologie

Díky projektu Preventivní archeologie se pod hlavičkou Archeologického centra Olomouc ve spolupráci s NPÚ Olomouc, Muzeem Prostějovska, Muzeem Šumperk a Muzeem Komenského v Přerově poprvé naskytla příležitost prezentovat výsledky spolupráce archeologů a uživatelů detektorů kovů na záchraně archeologického dědictví s podporou Olomouckého kraje. Průběžné výsledky projektu Preventivní archeologie byly prezentovány na výstavě:  Detektory v archeologii jak pomáhat a neublížit (11. 2. – 1. 6. 2014), Muzeum Komenského v Přerově. Výstava byla věnována výsledkům společné spolupráce profesionálních archeologů a zájemců z řad uživatelů detektoru kovů, kteří v rámci projektu preventivní archeologie v Olomouckém kraji spolupracují na záchraně archeologického kulturního dědictví České republiky.

Archeologické doklady nejstaršího osídlení katastrálního území obce Týn nad Bečvou

Výstupem tohoto výzkumu bude kapitola v publikaci věnované historii obce Týn nad Bečvou, která bude vydána v průběhu roku 2017.

Středověké až raně novověké zbraně

V rámci výzkumu probíhá postupná dokumentace a odborné vyhodnocení militarií středověkého až raně novověkého stáří ze sbírek Muzea Komenského v Přerově, které pochází z přerovského regionu a okolí. Vzniklá databáze je postupně doplňována o nejnovější přírůstky ze záchranných archeologických výzkumů a dále preventivních prospekcí realizovaných za pomoci detektoru kovů na ohrožených lokalitách na Přerovsku.

V současnosti spolupracuje Z. Schenk na tomto výzkumu s archeologem Mgr. Petrem Žákovským, Ph.D. z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně, který se dlouhodobě věnuje problematice zpracování středověkých až raně novověkých militárií v rámci České republice. Společným výstupem bude výstava a katalog ve druhém pololetí roku 2017.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Hodiny ze Schwarzwaldu 

(20.9.2019 – 29.12.2019)
20.9.2019, 00:00:00 - 29.12.2019, 23:59:00

Výstava dřevěných kolečkových hodin (tzv. švarcvaldek, někdy také nazývaných hodiny selské) zhotovených hodináři z regionu jižního Německa i Čech od poloviny 18. do konce 19. století. Vybrané exponáty z nejrozsáhlejší soukromé sbírky tohoto typu hodin v Česku byly poprvé prezentovány na výstavě v UPM v Praze roku 2005.

Kaple přerovského zámku.
Vstupné 40/20 Kč.

Novoroční výstup 

(4.1.2020 – 4.1.2020)
4.1.2020, 08:00:00 - 4.1.2020, 15:00:00

V sobotu 4. ledna 2020 otevřeme hradní brány k příležitosti 43. ročníku Novoročního výstupu. Akci pořádáme ve spolupráci s přerovskou skupinou Klubu českých turistů.

Chystáme: pražení kávy, kávový bar, kování v historické kovárně, zabíjačkové dobroty atp.

Jednotné symbolické vstupné 20 Kč.  

Vánoční strom pro ptactvo 

(22.12.2019 – 22.12.2019)
22.12.2019, 14:00:00 - 22.12.2019, 18:00:00

tradiční vánoční rozloučení s rokem v ORNIS, výroba ozdob na ptačí strom, lodičky ze skořápek, koledy, koncert nebo divadlo