Mgr. Jarmila Klímová

V oblasti výzkumu se na pracovišti dějin školství oddělení společenských věd (do roku 2009 na oddělení dějin školství a komeniologie) věnuje tématům z historie školství – historickým předělům a změnám, osobnostem. Zaměřuje se rovněž na sbírky, jejichž je kurátorkou – školní obrazy, školní mapy, pedagogické a dětské časopisy. V těchto souvislostech se zabývá také výtvarníky školních obrazů i autory a ilustrátory dětské literatury. Významnou část výzkumu tvoří podíl na zkoumání vývoje přerovského školství (s kolektivními výstupy).

 

Ukončené výzkumné úkoly (výběr)

Proměny školství v 19. a 20. století

Pro odborné konference vznikly přednášky, prezentované i v tištěné podobě. 

Reforma středního školství v roce 1908. In: Minulost, současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělávání. Semily 2000, s. 72–79.

Historie maturitní zkoušky v našich zemích od konce 80. let minulého století. Vytvořeno pro workshop Maturita ano či ne? na konferenci Ostravské univerzity Pedagogická evaluace 2010 (tištěno jen pro účastníky akce).

1998–2008: Osobnosti školství

Pro odborné konference, pořádané oddělením dějin školství MKP, a pro tematické sborníky byly na základě výzkumu vytvořeny odborné texty o osobnostech školství, které se zaměřují zvláště na jejich činnost se vztahem k regionu, muzeu a jeho sbírkám.

1998: Emanuel Strnad (1894–1985)
Emanuel Strnad – přední znalec českého didaktického obrazu. In: Emanuel Strnad, CSc. Život  a dílo učitele a vědeckého pracovníka. Přerov, MKP 1998, s. 19–24.

1999: Jan Mrazík (1848–1923)
Jan Mrazík – život a nástin díla. In: Jan Mrazík. Učitel, překladatel a organizátor. Přerov, MKP 1999, s. 6–11.
Redaktorská činnost Jana Mrazíka. In: Jan Mrazík. Učitel, překladatel a organizátor. Přerov, MKP 1999, s. 32–36.

2000: Josef Krumpholc (1870–1950)
Redakční činnost Josefa Krumpholce ve Vlastivědném sborníku střední a severní Moravy. In: Josef Krumpholc. Přerov, MKP 2000, s. 26–29.

2004: Jaroslava Němečková (nar. 1926)
Pedagogická a odborná činnost Jaroslavy Němečkové. In: J. Cach, J. B. Čapek , B. Uher a další představitelé české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Přerov, MKP 2004, s. 152–167.

2004: František Sahánek (1852–1935), správce přerovského muzea
František Sahánek. In: Sborník Státního okresního archivu v Přerově. Přerov 2004, s. 150–153. Dostupné z: http://www.archives.cz/zao/resources/prerov/soka_prerov_sbornik_2004.pdf

2008: Olga Nimmerfrohová (1933–2007)
Olga Nimmerfrohová.  In: Sága rodu Štégerů. Tovačov 2008, s. 81–86.

2000–2013: Vývoj školních didaktických obrazů a jejich autoři

Výzkumný úkol, jehož jednotlivá podtémata se postupně odvíjela od zpracovávání sbírkových předmětů (školních obrazů), k nimž bylo potřeba získávat informace o jejich vzniku, autorech a významu. Zaměřoval se na osobnosti a ediční řady. 

2000–2002: Obrazy k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga

MKP má ve svých sbírkách vzácný soubor prvních systematicky vytvořených, původních českých obrazů ke školní výuce. Vznikl zásluhou českého buditele, lékaře a pedagoga Karla Slavoje Amerlinga (1807–1884). Soubor tvoří 150 tabulek ke školnímu vyučování, tištěných technikou barevné litografie. Obrazy byly digitalizovány a popularizovány na vzdělávacím CD-ROMu Svět očima Amerlinga, vydaném MKP v roce 2002. Ten byl výstupem grantu MŠMT LP 01033 Příroda a člověk v Obrazech k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga (spoluřešitelka grantu a spoluautorka CD-ROMu Mgr. Helena Jakešová-Kovářová). CD-ROM získal zvláštní cenu Národní soutěže muzeí Gloria musealis za rok 2002 a na 41. mezinárodním festivalu filmů o vědě, technice a umění titul Laureát  MFF TECHFILM 2003 a zároveň hlavní cenu v soutěži výukových produktů O křišťálovou tužku ministryně školství.

1) Publikační činnost: Školní pomůcka 19. století. Obrazy k názornému vyučování od K. S. Amerlinga a F. Liebische. In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha, ÚČL AV ČR 2004, s. 225–230.

2) Výstava: Jak to viděl Amerling (spoluautorství, 2001, MKP)

1996–2003: Originály školních obrazů ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově

Muzeum získalo v roce 1995 za zrušeného n. p. Komenium Praha necelé čtyři tisícovky školních obrazů, které obsahovaly 860 originálů, tj. uměleckých děl (oleje, akvarely), podle nichž pak byly didaktické obrazy tištěny. Výzkum byl zaměřen na zjištění autorů obrazů a přesnou identifikaci děl. Nejvýznamnějším přírůstkem se staly originály od Zdeňka Buriana.

1) Publikační činnost: Originály školních obrazů ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Opava, Přerov 2005, s. 83–110. Dostupné  z: http://www.archives.cz/zao/resources/prerov/soka_prerov_sbornik_2005.pdf

2) Výstavy:

Historie českého didaktického obrazu (2000, Národní muzeum v Praze)
Historie českého didaktického obrazu (2001, MKP)
Obrázky dětství (2004, Městské muzeum a galerie v Hranicích)
Obrázky dětství – originály školních obrazů ze sbírek Muzea Komenského v Přerově (2005, Vlastivědné muzeum Jesenicka)

2003–2010: Autoři školních obrazů

(výstupy tvoří odborné texty, výstavy a přednášky, zaměřující se zejména na tvorbu pro školy, často s přesahem k dětské literatuře)

2003: Jan Kranich (1855–1932)
Jan Kranich. In: Významné pedagogické osobnosti – Jan E. Kosina, Jan Lepař, Josef Úlehla a jejich podíl na utváření českého školství. Přerov, MKP 2003, s. 55–62.

2003–2005: Richard  Lauda (1873–1929)
Spolupráce Josef Kožíška s Richardem Laudou při tvorbě učebnic. In: Učitelé, autoři učebnic a dětské literatury. Přerov, MKP 2005, s. 59–66.
Richard Lauda – malíř a ilustrátor (2003, výstava MKP)
Richard Lauda (2003, přednáška MKP)

2005: Zdeněk Burian (1905–1981)
Obrazy Zdeňka Buriana ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově. In: Zdeněk Burian 2005. Město Štramberk 2005, s. 50–55.

2005: Antonín Pospíšil (1909–2008)
publikace Antonín Pospíšil dětem. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2005. [14 s.] Nabídka publikací MKP zde.
Antonín Pospíšil dětem (2005, výstava MKP)
Antonín Pospíšil – Z přírody (2005, výstava MKP–ORNIS)

2006: Antonín Zhoř (1896–1965)
Nakladatelská a redakční činnost Antonína Zhoře. In: Nám i budoucím. Přerov, MKP 2007, s. 91–104.
Obrazový a knižní svět Antonína Zhoře (2006, výstava MKP)

2007:  František X. Procházka (1887–1950)
František X. Procházka – malíř zvířat (2007, výstava MKP)
František X. Procházka (2007, přednáška MKP)

2008: Stanislav Lolek (1873–1936)

2008: Josip M. Gorup (1898–1926)
Lolek a Gorup – malíři zvířat (2008, výstava MKP)

2009: Ondřej Sekora (1899–1967)
Hurá za Ferdou Mravencem! (2009, výstava MKP; její část byla zapůjčena 2009 na Výstaviště Flora Olomouc, 2012 do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, 2012 do Oblastního muzea Praha-východ, Brandýs nad Labem a 2013 do Muzea Karlovy Vary)
Ondřej Sekora a jeho tvorba pro děti (2009, přednáška MKP)
Ondřej Sekora nebyl jen malíř pro děti (2013, přednáška MKP)

2010 Josef Kočí (1880–1961)
Josef Kočí – malíř historie a všedního života (2010, výstava MKP)
Josef Kočí – malíř historie a všedního života (2010, přednáška MKP)

2010–2013 Vybraná témata školních obrazů

(výstupy tvoří přednášky a studie; publikovaným textům předcházela vždy vystoupení na konferenci, s modifikovanou verzí příspěvku)

Vzestup a pád českého dějepisného obrazu (2009, přednáška pro Národní archiv v Praze)

Vzestup a pád českého dějepisného školního obrazu. In: Dějiny ve škole, škola v dějinách. Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 2010, s. 61–77.

Starověké Řecko a Řím na gymnáziích v době Rakousko-Uherska a první republiky. In: 13. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku. Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2013, s. 86–92.

Zdravověda do škol! Příspěvek k historii školního tělovědného a zdravovědného vzdělání. In: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat 2. Brno, Technické muzeum v Brně, 2013, s. 19–26.

Školní obrazy k technologii jako dokument doby. In: K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku 1. Od konce 18. století do roku 1918. Brno, Technické muzeum v Brně, 2013, s. 129–134.

 

Probíhající výzkumné úkoly (výběr)

2016–2019: Vývoj školních didaktických obrazů a jejich autoři

Další etapa výzkumu sleduje dvě linie: zabývá se učiteli, metodiky a výtvarníky, kteří se podíleli na vzniku obrazů, a zároveň zpracováním konkrétních témat didaktických obrazů v jejich vývoji.

V roce 2016 byla vytvořena a na Slovensku publikována studie o obrazové edici Československá prvouka a vlastivěda s názvem Slovensko na výukových obrazech v letech 1918–1939. In: Historicko-pedagogické fórum (Internetový časopis pre dejiny pedagogiky a školské múzejníctvo), roč. 5, 2016, č. 2, s. 21–46. Dostupné z: http://www.msap.sk/images/stories/casopis/hpf_2-2016.pdf

V letech 2016–2017 je zvoleným tématem také mykologie – kresebné zobrazení hub na výukových tabulích ve 20. století. Výsledky výzkumu budou prezentovány v publikační činnosti a na výstavě (2017).


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Bylinkové Vánoce 

(28.11.2020 – 28.11.2020)
28.11.2020, 13:00:00 - 28.11.2020, 17:00:00

dílna - výroba dárků z bylin a aromaolejů