Mgr. Helena Kovářová

Historička specializující se na tři oblasti: komeniologii (Jan Blahoslav a Jan Amos Komenský jako součást historické paměti Přerova, Komenského mapa Moravy a její grafická výzdoba), dějiny školství (dějiny školství na Drahotušsku, vývoj školních sešitů, vývoj reklamních a propagačních tiskovin určených pro školy, spolupráce na kolektivním výzkumném projektu Dějiny přerovského školství) a mikrohistorie s důrazem na oblast Drahotušska (historie obce Klokočí, dějiny farnosti Drahotuše). V rámci další výzkumné činnosti pracovala na zpřístupnění a digitalizaci fondů (CD-ROM Svět očima Amerlinga a CD-ROM Mapy Moravy z 16. – 18. století), dále připravuje výstavy a spolupracuje s externími subjekty.

Ukončené výzkumné úkoly (výběr)

Dějiny obce Klokočí

Rozsáhlý výzkum archivních pramenů dal vzniknout reprezentativní monografii o dějinách obce, zahrnujících mimo jiné sondy do hospodářských i sociálních dějin regionu na pozadí historie Moravy. Vedení badatelského kolektivu, editorka výsledné publikace, autorka podstatné části statí. Výstupem byla publikace Kovářová, Helena, ed. Klokočí: dějiny a přítomnost obce. Klokočí: Obecní úřad Klokočí, 2007. 240 s. ISBN 978-80-254-4244-9. Dostupné on-line http://historie.hranet.cz/pdf/klokoci2007.pdf

Historie farnosti Drahotuše

Práce v širším autorském kolektivu při zpracování dějin města Drahotuš. Výzkumný úkol navazoval na diplomovou práci a byl rozšířen, zejména o dějiny fary do poloviny 20. století. Vývoj drobných sakrálních staveb na vymezeném území byl publikován samostatně.

KOVÁŘOVÁ, H. Církevní správa v Drahotuších. In Lapáček, Jiří, ed. Drahotuše: historie a přítomnost. Hranice: Město Hranice, 2008, s. 189–210. ISBN 978-80-254-5791-7. Dostupné on-line http://historie.hranet.cz/pdf/drahotuse2008.pdf

KOVÁŘOVÁ, H.. Kaple v Milenově, Slavíči, Velké a Radíkově : Filiální kaple farnosti Drahotuše z 19. a 20. století. In Kdysi a nedávno 2 : Texty o dějinách Hranicka 2011. Hranice : Tichý typ, 2011, s. 44–54. ISSN 1804-0659. Dostupné on-line http://www.historie.hranet.cz/nedavno/kn02/44.pdf

KOVÁŘOVÁ, Helena. Kostel sv. Havla v Podhoří : Příspěvek k dějinám církevní správy do poloviny 19. století a stavebně-historickému vývoji. In Kdysi a nedávno 3 : Texty o dějinách Hranicka 2012. Hranice, Tichý typ, 2012, s. 21–31. ISSN 1804-0659. Dostupné on-line http://www.historie.hranet.cz/nedavno/kn03/21.pdf

Dějiny obce Milotice nad Bečvou do roku 1848

Analytický výzkum archivních pramenů, jehož výstupem byla stať v monografii o historii obce. KOVÁŘOVÁ, H. Milotice od první písemné zmínky do roku 1848. In VRÁNA, Jan, ed. Milotice nad Bečvou: minulost a přítomnost obce. Milotice nad Bečvou: Obec Milotice n. B., 2016, s. 14–30.

Zpřístupnění sbírkových předmětů

 • Participace na projektu zpřístupňujícím digitalizované dílo Komenského Janua linguarum reserata v obrazové a textové formě. Spolupráce s Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze a AiP Beroun (2000). Výstupem byl CD-ROM: COMENIUS, Johann Amos. Janua Linguarum Reserata. K vydání připravili: DESORTOVÁ, M., JAKEŠOVÁ, H., PSOHLAVEC, S., ČAPKOVÁ, D., STEINER, M.. Praha : Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Beroun : Albertina icome, Přerov : Muzeum Komenského, 2001. [CD-ROM] Edice: Memoriae Mundi Series Bohemica. Digitization of Early Printed Book [č. 2].
 • Vytvoření malé jazykové příručky (čeština, slovenština, polština, ruština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, maďarština, esperanto) ze souborů sbírkových předmětů k dějinám školství v různých obdobích na základě principu Komenského díla Orbis sensualium pictus. Práce probíhala v rámci grantu Národního koordinačního výboru Evropského roku jazyků při MŠMT pod názvem Museum pictum čili Muzeum v obrazech. Výstupem byla publikace JAKEŠOVÁ, H., KONÍŘOVÁ, M.. Museum pictum čili Muzeum v obrazech. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2001. Nestr.
 • Spoluřešitelka projektu Příroda a člověk v obrazech k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga (vzdělávací CD-ROM). Grant MŠMT, LP 01033, 2001-2002. Hlavním úkolem bylo vytvoření moderního vzdělávacího rámce k výukovým materiálům z druhé poloviny 19. století. Výstupem byl CD-ROM zdarma distribuovaný do všech typů škol. KLÍMOVÁ, Jarmila, JAKEŠOVÁ, H.. Svět očima Amerlinga. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2002. [CD-ROM]. Tento projekt získalo ocenění v soutěži Gloria musealis 2002 v kategorii B. Muzejní publikace roku (Zvláštní ocenění), dále v 1. ročníku soutěže výukových produktů „O křišťálovou tužku ministryně školství“ 2003, kategorie C: Já, občan Evropy (1. místo), v rámci 41. ročníku MFF TECHFILM 2003, Hradec Králové (Laureát).
 • V rámci grantu MŠMT, LP 03043 (2003) Mapy Moravy Pavla Fabricia a Jana Amose Komenského a jejich vydání z 16.–18. století ve sbírce Muzea Komenského v Přerově (CD-ROM) vznikl systematicky uspořádaný katalog map doplněný o exempláře dalších institucí (Moravská galerie v Brně, Moravský zemský archiv v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze, Zemský archiv v Opavě, pracoviště Olomouc) obohacený o krátké studie týkající se prezentovaného materiálu. Podstatnou součástí výstupu byly pobídky pro aktuální edukační využití starých map a podněty pro uživatele zaměřené na samostatnou vzdělávací práci. Produkt byl zdarma distribuován do škol různých typů. JAKEŠOVÁ, H., DRÁPELA, M. V., SEMOTANOVÁ, E., GRIMM, T.. Mapy Moravy ze 16. – 18. století : The 16th to 18th century maps of Moravia : Die Landkarten Mährens aus der Zeit von 16. bis 18. Jahrhundert. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2003. [CD-ROM]. Projekt byl oceněn čestným uznáním v II. ročníku soutěže eLearning 2004 v rámci 42. MFF TECHFILM 2004 v Hradci Králové za zpřístupněné kulturního dědictví.

 

Probíhající výzkumné úkoly (výběr)

Dějiny školství na Drahotušsku

Vyhledávání, shromažďování, excerpce, komparace a zpracování relevantních archivních pramenů je prováděno průběžně, jedná se dlouhodobý úkol. Doposud představena a publikována řada dílčích výstupů, včetně studie o historii školy v městečku Drahotuše do roku 1945. Plánovány jsou další parciální analýzy, teprve poté může být přistoupeno k zpracování syntézy ať už tematické či chronologické.

 • Kovářová, Helena. Škola. In Kovářová, Helena, ed. Klokočí: dějiny a přítomnost obce. Klokočí: Obecní úřad Klokočí, 2007. s. 130–145. ISBN 978-80-254-4244-9. Dostupné on-line http://historie.hranet.cz/pdf/klokoci2007.pdf
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Učitel Jóža Harna a Klokočí aneb Kroniky versus pamětníci. In Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum Komenského, 2007, s. 145-156.
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Vhodný doplněk učiva: Prvorepublikové školní slavnosti a výlety na DrahotušskuVyjděte ze školních světnic [CD-ROM ]. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2011. [sborník z konference konané 5.–6. 10. 2010]
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Historie školy do roku 1945.; Medailonky ředitelů školy v letech 1897–1953. In Základní škola Drahotuše : Almanach ke 100. výročí otevření školní budovy. Drahotuše, ZŠ a MŠ Drahotuše, 2012, s. 6–51, 72–87.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Velká válka a vesnické školy na příkladu Drahotušska. In Škola a velká válka. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 25–32.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Vztahy rektora, fary, obce a patrona školy v Drahotuších od konce 18. století do první poloviny 19. století. Marginalia historica, 2015, č. 2, s. 29–39.

Vývoj drobných školních dokumentů (sešity, reklamní tiskoviny apod.)

Výzkum spojený se zpracováváním sbírkových předmětů probíhá od roku 2014. Jeho dílčí výstupy byly prezentovány na mezioborových sympoziích a mezinárodních konferencích. Plánována je také výstava prezentující unikátní kolekci Muzea Komenského v Přerově.

Osobnosti jednoty bratrské Jan Blahoslav a Jan Amos Komenský jakou součást historické paměti města Přerova

Výzkum probíhá průběžně od roku 2012, mimo jiné v kontextu zkoumání vztahů přerovských škol a muzea v první polovině 20. století. Kromě publikování dílčích textů se mezi výstupy řadí obnova stálé expozice muzea dokončená v prosinci 2015 (Blahoslav, Komenský a Přerov).

 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Comenius as a Part of our Historical Memory – An Analysis with the city of Přerov as an Example. In Wouter Goris – Meinert A. Meyer – Vladimír Urbánek (eds.). Gewalt sei ferne den Dinge! : Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius.Wiesbaden, Springer VS, [2015] 2016, s. 271 – 282.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Model pomníku Jana Blahoslava pro město Přerov. In Milena Bartlová – Jindřich Vybíral a kol. Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu.Praha, VŠUP v Praze, 2015, s. 55.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena, MIKULÍK, Jan, SCHENK, Zdeněk. Objev reliktů bratrských budov v Přerově a historická paměť města. Bulletin Unie Comenius, 2013–2014, č. 37–38, s. 130–134.
 • Potomci Jana Amose Komenského (výňatek z rodokmenu). Sestavila Helena Kovářová. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2016. 1 l.
 • KOVÁŘOVÁ Helena. Komenský a Přerov – Přerov a Komenský. In Velký Evropan Komenský (v tisku; výstup z mezinárodní konference pořádané Vysokou školou manažerskou Varšava – Fakultou J. A. Komenského Karviná v roce 2017).
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Učitel František Slaměník cestovatelem. Marginalia historica (v tisku).

Ikonografie Jana Amose Komenského

Výzkum probíhá na základě zpracování sbírkových fondů a je spojen se systematickou akviziční činností. Prvním velkým výstupem byla výstava „Komenský? Toho jsme už někde viděli!“ o proměnách Komenského podobizny v průběhu staletí, ze které byla vytvořena také putovní verze v češtině i angličtině. Další výsledky budou prezentovány prostřednictvím textů v odborných publikacích.

 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Komenský na pohlednicích s aktuálními historickými paralelami. In Lubor Maloň (ed.) Komenský a první republika. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2018, s. 136–145.
 • JEŘÁBKOVÁ, Blanka, KOVÁŘOVÁ Helena. Comenius – meisterhaft ins Bild gesetzt (Comenius-Bildnisse und ihre Wirkungsgeschichte). Studia Comeniana et Historica (v tisku).

Mapy Moravy od 16. do 18. století

Výzkum navazuje na projekt zpřístupňování sbírkových předmětů prostřednictvím elektronického katalogu map Moravy ze 16.–18. století na CD-ROM. Na základě spolupráce s externími subjekty vznikají další projekty, například výstava Kouzlo starých map (více informací http://www.kouzlostarychmap.cz/) a výstava Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní (Přerov 2018). Další výstupy byly prezentovány na konferencích a v odborném tisku.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 30.11.2020)
12.10.2020, 09:00:00 - 30.11.2020, 23:59:00

Hrad je na základě vládních usnesení uzavřen.

Drátování – betlém v keramické misce 

(9.12.2020 – 9.12.2020)
9.12.2020, 16:00:00 - 9.12.2020, 18:00:00

Výtvarná dílna, cena 420 Kč.