Mgr. Helena Kovářová

Historička specializující se na tři oblasti: komeniologii (Jan Blahoslav a Jan Amos Komenský jako součást historické paměti Přerova, Komenského mapa Moravy a její grafická výzdoba), dějiny školství (dějiny školství na Drahotušsku, vývoj školních sešitů, spolupráce na kolektivním výzkumném projektu Dějiny přerovského školství) a mikrohistorie s důrazem na oblast Drahotušska (historie obce Klokočí, dějiny farnosti Drahotuše). V rámci další výzkumné činnosti pracovala na zpřístupnění a digitalizaci fondů (CD-ROM Svět očima Amerlinga a CD-ROM Mapy Moravy z 16. – 18. století), dále připravuje výstavy a spolupracuje s externími subjekty.

 

Ukončené výzkumné úkoly (výběr)

Dějiny obce Klokočí

Rozsáhlý výzkum archivních pramenů dal vzniknout reprezentativní monografii o dějinách obce, zahrnujících mimo jiné sondy do hospodářských i sociálních dějin regionu na pozadí historie Moravy. Vedení badatelského kolektivu, editorka výsledné publikace, autorka podstatné části statí. Výstupem byla publikace Kovářová, Helena, ed. Klokočí: dějiny a přítomnost obce. Klokočí: Obecní úřad Klokočí, 2007. 240 s. ISBN 978-80-254-4244-9. Dostupné on-line http://historie.hranet.cz/pdf/klokoci2007.pdf

Historie farnosti Drahotuše

Práce v širším autorském kolektivu při zpracování dějin města Drahotuš. Výzkumný úkol navazoval na diplomovou práci a byl rozšířen, zejména o dějiny fary do poloviny 20. století. Vývoj drobných sakrálních staveb na vymezeném území byl publikován samostatně.

KOVÁŘOVÁ, H. Církevní správa v Drahotuších. In Lapáček, Jiří, ed. Drahotuše: historie a přítomnost. Hranice: Město Hranice, 2008, s. 189–210. ISBN 978-80-254-5791-7. Dostupné on-line http://historie.hranet.cz/pdf/drahotuse2008.pdf

KOVÁŘOVÁ, H.. Kaple v Milenově, Slavíči, Velké a Radíkově : Filiální kaple farnosti Drahotuše z 19. a 20. století. In Kdysi a nedávno 2 : Texty o dějinách Hranicka 2011. Hranice : Tichý typ, 2011, s. 44–54. ISSN 1804-0659. Dostupné on-line http://www.historie.hranet.cz/nedavno/kn02/44.pdf

KOVÁŘOVÁ, Helena. Kostel sv. Havla v Podhoří : Příspěvek k dějinám církevní správy do poloviny 19. století a stavebně-historickému vývoji. In Kdysi a nedávno 3 : Texty o dějinách Hranicka 2012. Hranice, Tichý typ, 2012, s. 21–31. ISSN 1804-0659. Dostupné on-line http://www.historie.hranet.cz/nedavno/kn03/21.pdf

Dějiny obce Milotice nad Bečvou do roku 1848

Analytický výzkum archivních pramenů, jehož výstupem byla stať v monografii o historii obce. KOVÁŘOVÁ, H. Milotice od první písemné zmínky do roku 1848. In VRÁNA, Jan, ed. Milotice nad Bečvou: minulost a přítomnost obce. Milotice nad Bečvou: Obec Milotice n. B., 2016, s. 14–30.

Zpřístupnění sbírkových předmětů

 • Participace na projektu zpřístupňujícím digitalizované dílo Komenského Janua linguarum reserata v obrazové a textové formě. Spolupráce s Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze a AiP Beroun (2000). Výstupem byl CD-ROM: COMENIUS, Johann Amos. Janua Linguarum Reserata. K vydání připravili: DESORTOVÁ, M., JAKEŠOVÁ, H., PSOHLAVEC, S., ČAPKOVÁ, D., STEINER, M.. Praha : Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Beroun : Albertina icome, Přerov : Muzeum Komenského, 2001. [CD-ROM] Edice: Memoriae Mundi Series Bohemica. Digitization of Early Printed Book [č. 2].
 • Vytvoření malé jazykové příručky (čeština, slovenština, polština, ruština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, maďarština, esperanto) ze souborů sbírkových předmětů k dějinám školství v různých obdobích na základě principu Komenského díla Orbis sensualium pictus. Práce probíhala v rámci grantu Národního koordinačního výboru Evropského roku jazyků při MŠMT pod názvem Museum pictum čili Muzeum v obrazech. Výstupem byla publikace JAKEŠOVÁ, H., KONÍŘOVÁ, M.. Museum pictum čili Muzeum v obrazech. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2001. Nestr.
 • Spoluřešitelka projektu Příroda a člověk v obrazech k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga (vzdělávací CD-ROM). Grant MŠMT, LP 01033, 2001-2002. Hlavním úkolem bylo vytvoření moderního vzdělávacího rámce k výukovým materiálům z druhé poloviny 19. století. Výstupem byl CD-ROM zdarma distribuovaný do všech typů škol. KLÍMOVÁ, Jarmila, JAKEŠOVÁ, H.. Svět očima Amerlinga. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2002. [CD-ROM]. Tento projekt získalo ocenění v soutěži Gloria musealis 2002 v kategorii B. Muzejní publikace roku (Zvláštní ocenění), dále v 1. ročníku soutěže výukových produktů „O křišťálovou tužku ministryně školství“ 2003, kategorie C: Já, občan Evropy (1. místo), v rámci 41. ročníku MFF TECHFILM 2003, Hradec Králové (Laureát).
 • V rámci grantu MŠMT, LP 03043 (2003) Mapy Moravy Pavla Fabricia a Jana Amose Komenského a jejich vydání z 16.–18. století ve sbírce Muzea Komenského v Přerově (CD-ROM) vznikl systematicky uspořádaný katalog map doplněný o exempláře dalších institucí (Moravská galerie v Brně, Moravský zemský archiv v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze, Zemský archiv v Opavě, pracoviště Olomouc) obohacený o krátké studie týkající se prezentovaného materiálu. Podstatnou součástí výstupu byly pobídky pro aktuální edukační využití starých map a podněty pro uživatele zaměřené na samostatnou vzdělávací práci. Produkt byl zdarma distribuován do škol různých typů. JAKEŠOVÁ, H., DRÁPELA, M. V., SEMOTANOVÁ, E., GRIMM, T.. Mapy Moravy ze 16. – 18. století : The 16th to 18th century maps of Moravia : Die Landkarten Mährens aus der Zeit von 16. bis 18. Jahrhundert. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2003. [CD-ROM]. Projekt byl oceněn čestným uznáním v II. ročníku soutěže eLearning 2004 v rámci 42. MFF TECHFILM 2004 v Hradci Králové za zpřístupněné kulturního dědictví.

 

Probíhající výzkumné úkoly (výběr)

Dějiny školství na Drahotušsku

Vyhledávání, shromažďování, excerpce, komparace a zpracování relevantních archivních pramenů je prováděno průběžně, jedná se dlouhodobý úkol. Doposud představena a publikována řada dílčích výstupů, včetně studie o historii školy v městečku Drahotuše do roku 1945. Plánovány jsou další parciální analýzy, teprve poté může být přistoupeno k zpracování syntézy ať už tematické či chronologické.

 • Kovářová, Helena. Škola. In Kovářová, Helena, ed. Klokočí: dějiny a přítomnost obce. Klokočí: Obecní úřad Klokočí, 2007. s. 130–145. ISBN 978-80-254-4244-9. Dostupné on-line http://historie.hranet.cz/pdf/klokoci2007.pdf
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Učitel Jóža Harna a Klokočí aneb Kroniky versus pamětníci. In Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum Komenského, 2007, s. 145-156.
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Vhodný doplněk učiva: Prvorepublikové školní slavnosti a výlety na DrahotušskuVyjděte ze školních světnic [CD-ROM ]. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2011. [sborník z konference konané 5.–6. 10. 2010]
 • KOVÁŘOVÁ, H.. Historie školy do roku 1945.; Medailonky ředitelů školy v letech 1897–1953. In Základní škola Drahotuše : Almanach ke 100. výročí otevření školní budovy. Drahotuše, ZŠ a MŠ Drahotuše, 2012, s. 6–51, 72–87.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Velká válka a vesnické školy na příkladu Drahotušska. In Škola a velká válka. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 25–32.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Vztahy rektora, fary, obce a patrona školy v Drahotuších od konce 18. století do první poloviny 19. století. Marginalia historica, 2015, č. 2, s. 29–39.

Vývoj školních sešitů

Výzkum spojený se zpracováváním sbírkových předmětů probíhá od roku 2014. Jeho dílčí výstupy byly prezentovány na mezioborových sympoziích. Základní text byl publikován v kolektivní monografii k dějinám kultury psaní. Plánována je také výstava prezentující unikátní kolekci Muzea Komenského v Přerově.

 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Vývoj školních sešitů od poloviny 19. století do jejich normalizace v roce 1932. In Kultura psaní v dějinách. Ladislav Nekvapil, ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, s. 301-321. ISBN 978-80-7395-956-2.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Obálky sešitů místo obrázků v učebnicích. Příspěvek přednesen v rámci 4. mezioborového sympozia Dějiny jako příběh a obraz – ku poctě Vladislava Vančury a 77. výročí od vydání Obrazů z dějin národa českého. Marginalia historica (v tisku).

Osobnosti jednoty bratrské Jan Blahoslav a Jan Amos Komenský jakou součást historické paměti města Přerova

Výzkum probíhá průběžně od roku 2012, mimo jiné v kontextu zkoumání vztahů přerovských škol a muzea v první polovině 20. století. Kromě publikování dílčích textů se mezi výstupy řadí obnova stálé expozice muzea dokončená v prosinci 2015 (Blahoslav, Komenský a Přerov).

 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Comenius as a Part of our Historical Memory – An Analysis with the city of Přerov as an Example. In Wouter Goris – Meinert A. Meyer – Vladimír Urbánek (eds.). Gewalt sei ferne den Dinge! : Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden, Springer VS, [2015] 2016, s. 271 – 282.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena. Model pomníku Jana Blahoslava pro město Přerov. In Milena Bartlová – Jindřich Vybíral a kol. Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Praha, VŠUP v Praze, 2015, s. 55.
 • KOVÁŘOVÁ, Helena, MIKULÍK, Jan, SCHENK, Zdeněk. Objev reliktů bratrských budov v Přerově a historická paměť města. Bulletin Unie Comenius, 2013–2014, č. 37–38, s. 130–134.

Mapy Moravy od 16. do 18. století

Výzkum navazuje na projekt zpřístupňování sbírkových předmětů prostřednictvím elektronického katalogu map Moravy ze 16.–18. století. Na základě spolupráce s externími subjekty vznikají další projekty, například výstava Kouzlo starých map (více informací http://www.kouzlostarychmap.cz/). Plánována je také výstava Komenského map Moravy v Přerově. Výstup ze specifického bádání zaměřeného na grafickou podobu derivátů Fabriciovy a Komenského map Moravy byl prezentován na 30. mezinárodním komeniologickém kolokviu Fines – Limes – Termini – Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem, které se konalo v říjnu 2016 v Uherském Brodě.

KOVÁŘOVÁ, H. Vinaři a válečníci – několik poznámek ke grafické výzdobě Komenského map Moravy. Připravováno pro časopis Studia comeniana et historica.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Pravěk a umění v literatuře a filmu 

(12.3.2019 – 12.3.2019)
12.3.2019, 17:00:00 - 12.3.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Příběhy z pravěku.
Dr. Petr Kostrhun.
Od 17.00, Korvínský dům.

Přerov a německá okupace v březnu 1939 

(19.3.2019 – 19.3.2019)
19.3.2019, 17:00:00 - 19.3.2019, 18:00:00

Přednáška Mgr. Petra Sehnálka.
Od 17.00 hod, Korvínský dům.

Seminář Etnografické komise AMG 

(15.4.2019 – 15.4.2019)
15.4.2019, 09:00:00 - 15.4.2019, 18:00:00

9.00-18.00, Slavnostní zámecká síň města Přerova.

Ostatní akce

Máj - Romek Hanzlík 

(1.2.2019 – 8.4.2019)
1.2.2019, 00:00:00 - 8.4.2019, 23:59:00

Výstava představí ozvěny lyrickoepické skladby Máj v podání fotografa a držitele dvou cen Czech Press Photo pana Romka Hanzlíka, který se vydal po stopách Karla Hynka Máchy.

Setkání s autorem proběhne 7. března v 17.00 společně s vernisáží navazující máchovské výstavy „Přec mé srdce láskou hoří“, a které Vás ještě budeme informovat.

Chodba 2. patra přerovského zámku
1. února až 8. dubna 2019
Vstupné: vstup při zaplacení na jakoukoliv prohlídku (stále expozice i krátkodobé výstavy)

Slavnostní zahájení výstavy Héfaistovy vavříny 

(13.4.2019 – 13.4.2019)
13.4.2019, 14:00:00 - 13.4.2019, 18:00:00

Výběrová prezentace toho nejlepšího z podsbírky uměleckého kovářství hradu Helfštýn. V galerii na II. nádvoří potrvá do 27. 10.

Schůze MOS 

(23.2.2019 – 23.2.2019)
23.2.2019, 09:30:00 - 23.2.2019, 15:00:00

členská schůze Moravského ornitologického spolku