RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

vedoucí oddělení přírodních věd

tel. 581 219 910
mobil: 724947544

mail: chytil@prerovmuzeum.cz

Vzdělání

1976 – 1981
Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) v Brně, systematická zoologie

2000 – 2006
Doktorský studijní program (PhD.), Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity Brno

Specializace

ornitologie, kroužkování ptáků, chiropterologie, zoologie, ochrana přírody, ekologie mokřadů

Praxe

1981 – 1987 ornitolog, Moravská ornitologická stanice, Vlastivědný ústav Přerov
1987 – 2007 zoolog, Správa Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Pálava
2007 – dosud ornitolog, Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově

 

1994 – 2003 tajemník Českého ramsarského výboru (Ministerstvo životního prostředí)
1994 – 2011 národní delegát ve Wetlands International
1989 – 1999 tajemník Faunistické komise České společnosti ornitologické
1999 – 2003 předseda Faunistické komise České společnosti ornitologické

 

Účasti na významných konferencích

1987: European ICBP Meeting, Visegrad, Maďarsko
1993: European Rarities Committees Conference, Helgoland, Německo
1994: World Conference Internationa Council for Bird Preservation, Aachen, Německo
1995: Wetlands International Conference, Selangor, Malajsie
1995: European Rarities Committees Conference, Kecskemet, Maďarsko
1996: Ramsar Convention Conference (CoP 6), Brisbane, Austrálie (vedoucí české delegace)
1997: European Rarities Committees Conference, Blahová, Slovensko
1998: Wetlands International Conference, Dakar, Senegal
1999: Ramsar Convention Conference (CoP 7), San José, Costa Rica
1999: European Rarities Committees Conference, Lednice
2000: Wetland Millenium Event, Quebec, Kanada
2002: Ramsar Convention Conference (CoP 8), Valencia, Španělsko
2002: EUROMAB meeting, Bretaň, Francie
2003: Conservation of wetlands and wetlands biodiversity (mezinárodní seminář), Jerevan, Arménie
2004: Wetlands International conference; Bangkok, Thajsko
2006: EUROBATS 11th Meeting Advisory Committee,  Luxemburg, Lucembursko
2008: Ramsar Convention Conference (CoP 10), Changwon, Korea

 

Studijní pobyty

1990: školení pro ornitology zemí střední Evropy, Londýn, UK
1995: mezinárodní kurz na ochranu mokřadů, Lelystad, Holandsko
1996: Biosférické rezervace, USA

 

Projekty a granty

1996 – 2002: Animals of Biosphere Reserve Pálava (spoluřešitel)
1989 – dosud: Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterfowl Census)
1989 – dosud: Jednotný program sčítání ptáků
1994 – dosud: monitoring průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt
2005 – dosud: RAS (Retrapping Adults for Survival; přežívání dospělých ptáků) – břehule říční
2011 – dosud: CES (Constant Effort Site; kroužkování za konstantního úsilí) – sledování přežívání a reprodukční úspěšnosti; Záhlinice

 

Publikační činnost (pouze základní výběr)

 • 1987: Juřicová Z., Hubálek Z., Halouzka J., Pellantová J., Chytil J.: Haemagglutination – inhibiting antibodies against arboviruses of the families Togaviridae and Bunyaviridae in birds caught in Southern Moravia,Czechoslovakia. Folia parasitol., 34: 281-284
 • 1988: Gaisler J, Bauerová Z., Vlašín M., Chytil J.: The bats of S-Moravian lowlands over thirty years: Rhinolophus and large Myotis. Fol. zool.Brno, 37 (1): 1-16
 • 1990: Characterization of a state nature reserve through quantitative investigation of birds. In: Šťastný K., Bejček V. (eds): Bird Census and Atlas Studies. Proc. XI. Int.Conf. on Bird Census and Atlas work,Prague. pp. 233–239
 • 1990: Gaisler J., Chytil J., Vlašín M.: The bats of S-Moravian lowlands (Czechoslovakia) over thirty years. Acta Sc. Nat. Brno, 24(9): 1-50
 • 1990: Crested Larks nesting on roofs. British Birds, 84(2): 62–64
 • 1991: Seznam ptáků Československa. Sylvia, 28: 31-50
 • 1991: Hubálek Z., Pellantová J., Hudec K., Halouzka J., Chytil J., Macháček P., Šebela M., Kubíček F.: Botulismus ptactva na Vodním díle Nové Mlýny. Veter. Med. (Praha), 36: 57-63.
 • 1992: Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K., Škopek J.: Příručka k určování našich pěvců. Část I. Hradec Králové, 64 pp.
 • 1993: Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K., Škopek J.: Příručka k určování našich pěvců. Část 2. Hradec Králové, pp. 61 – 116.
 • 1995: Hudec K., Chytil J., Šťastný K., Bejček V.: Ptáci České republiky. Sylvia, 31:97-149
 • 1996: Gaisler J., Zukal J., Nesvadbová J., Chytil J., Obuch J: Species diversity and relative abundance of small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Acta Soc. Zool. Bohem.60: 13-23
 • 1996: Výskyt rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) v České republice. Sylvia 32:66-70
 • 1998: Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K., Škopek J.: Příručka k určování našich pěvců. Část 3 (krkavcovití – strnadovití). Hradec Králové, pp. 121 – 200.
 • 1999: Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J., Pellantová J.: Mokřady České republiky – přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. – Český ramsarský výbor, Mikulov, 327 pp.
 • 1999: The present status of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in the Czech Republic, with notes on Slovakia. In: Meininger P., Hoogendoorn W., Flamant R., Raevel P. (eds.): Proceedings of the 1st International Mediterranean Gull Meeting, Le Portel, Pas-de-Calais, France, 4 – 7 September 1998, pp. 39 – 40. EcoNum, Baillent.
 • 1999: Čmelík P., Chytil J., Šimeček K.: Vliv rozsáhlých povodní na výskyt vodních ptáků v nivě řeky Moravy. Sylvia, 35: 19 – 29.
 • 2000: Chytil J., Macháček P.: Vývoj hnízdních populací rackovitých (Laridae) a rybákovitých (Sternidae) na nejjižnější Moravě. Sylvia 36: 113-126
 • 2001: Chytil J., Hakrová P. (eds.): Wetlands of theCzechRepublic– the list of wetland sites of theCzechRepublic. Czech Ramsar Committee, Mikulov. 35 pp.
 • 2001: Fojtová H., Chytil J.: Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest. In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds.): Management of floodplain forests inSouthern Moravia. Proc. Int. Conf., Židlochovice,CzechRepublic, May 13–16, 2000.MendelUniversityof Agriculture and Forestry,Brno, pp. 217-224.
 • 2001: Macháček P., Chytil J.: Vývoj hnízdních populací volavkovitých (Ardeidae) a kolpíka bílého (Platalea leucorodia) na nejjižnější Moravě. Sylvia, 37: 67-78.
 • 2002: Řehák Z., Gaisler J., Chytil J. (eds.): Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 106 (2002): 1-162.
 • 2002: Chytil J., Macháček P.: Aves. In: Řehák Z., Gaisler J., Chytil J. (eds.): Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 106 (2002): 63-120.
 • 2002: Gaisler J., Chytil J.: Mark-recapture results and changes in bat abundance at the cave of Na Turoldu, Czech Republic. Folia Zool., 51(1): 1-10.
 • 2003: Chytil J.: První prokázané (historické) hnízdění brkoslava severního (Bombycilla   garrulus)   v České republice. Sylvia, 39: 151-154.
 • 2003: Řehák Z., Chytil J., Bartonička T. & Gaisler J.: Výskyt drobných savců na území Biosférické rezervace Dolní Morava (rozšířená Biosférická rezervace Pálava). Část II. Netopýři – Microchiroptera. Lynx (Praha), n.s., 34: 181-203.
 • 2003: Zimování zedníčka skalního (Tichodroma muraria) na Pavlovských vrších. Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO, 21:91 – 98.
 • 2004: První výskyt vlaštovky pohorské (Hirundo rupestris) v České republice. Sylvia 40: 139-142.
 • 2004: Jiří Gaisler: Sedmdesát let s netopýry. Živa 52(5): LV
 • 2004: Chytil J. & Fojtová H.: Monitoring suchozemských bezobratlých v lužním lese. In: Hrib M., Kordiovský E. (eds.) 2004: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, str. 317-326.
 • 2005: Literák I., Chytil J., Trnka A., Fain A. & Tukač V.: Subalar cutaneous cysts with Harpirhynchus nidulans in bearded tits and hawfinches in Central Europe. Avian pathology 34(1): 1-3.
 • 2005: Bryja V., Svatoň J., Chytil J:, Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Erhart J. & Fenclová I.: Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sc. biologicae (Brno), 90: 13-184.
 • 2006: Poprach K., Haluzík M., Chytil J. Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice. Sylvia 42: 66-80.
 • 2007: Poprach K., Haluzík M., Chytil J.: Hnízdní biologie, biometrie a etologie racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice. Sylvia, 43: 88-108.
 • 2007: Chytil J., Hakrová P., Vlasáková L. (2nd ed.): Wetlands of the Czech Republic – the list of wetland sites of the Czech Republic. Czech Ramsar Committee, Prague. 36 pp.
 • 2009: Dynamika průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR Lednické rybníky). Zprávy MOS 67: 4-49.
 • 2010: Chytil J., Poprach K., Haluzík M.: Migrační chování české populace racka černohlavého (Larus melanocephalus). Sylvia, 46:107-123.
 • 2010: Chytil J. 2010: Početný výskyt kormorána malého (Phalacrocorax pygmeus) na Moravě v roce2009 a poznámky k výskytu v ČR. Zprávy MOS 68: 38-41

Publicistika (pouze základní výběr od roku 2000)

 • 2000: Co nového v Ramsaru? Ochrana přírody, 55(6): 190.
 • 2000: Příkladná balkánská spolupráce při ochraně mokřadů. Ochrana přírody, 55(6): 190.
 • 2000: Husy z nebe. Ptačí svět, 7(2): 9
 • 2000: Federace opět pospolu aneb společné hnízdění česko-slovenských racků černohlavých. Ptačí svět, 7(3): 5.
 • 2001: Ptáci a oteplování. Veronica, 15(1): 13-14
 • 2001: Letní soustředění začínajících ornitologů Pálava2000 a2001. Ptačí svět, 8(1): 2
 • 2001: Jaro je tady – a s ním i ptáci aneb čtyři dny na Novomlýnských nádržích. Ptačí svět, 8(2): 3
 • 2001: Zachráněné žabičky. Mikulov – zpravodaj Městského úřadu, 2(8): 5.
 • 2002: Letní soustředění začínajících ornitologů Pálava 2002. Ptačí svět, 9(1): 3.
 • 2002: Koliha tenkozobá a BOU. Ptačí svět, 9(1): 11.
 • 2002: Vikingové a rašelina jako konzervační činidlo. Ochrana přírody, 57(3): 77-78.
 • 2002: Dusík a invazní druhy. Ochrana přírody, 57(3): 79.
 • 2002: Wetlands of the Czech Republic. Ochrana přírody, 57(3): 91.
 • 2002: Wetlands International na prahu 3. tisíciletí. Ochrana přírody, 57(4): 119-120.
 • 2002: Ramsarská úmluva: historický mezník100 mil. ha překročen. Ochrana přírody, 57(9): 286.
 • 2003: Mezinárodní ceny za ochranu mokřadů. Ochrana přírody, 58(2): 56.
 • 2003: Birdwatching  se šíří i u nás? Ptačí svět, 10(1): 3.
 • 2003: Reintrodukce dropa velkého do Velké Británie. Ptačí svět, 10(2): 10.
 • 2003: Straka iberská – nový evropský endemit. Ptačí svět, 10(2):  10.
 • 2003: Monitoring ptáků na Nesytu. Veronica, 17(5): 25.
 • 2003: Návrat kobylky sága. Veronica 17(6): 25.
 • 2004: Zahnutý (kormorání) zobák dolů? Veronice, 18(1): 11-13.
 • 2006: Příprava nového plánu péče o NPR Lednické rybníky. Spolkové zprávy ČSO, 4/2006: 2.
 • 2006: Kolik je u nás špačků? Spolkové zprávy ČSO, 4/2006: 2-3.
 • 2007: Bohatství pavoučí družiny biosférické rezervace Dolní Morava. Veronica 21(1): 28-29.
 • 2007: Gratulujeme docentu Hudcovi k osmdesátinám! Ptačí svět, 14(2): 21.
 • 2007: jchjf: Stále vypadá na dvacet, ale je mu osmdesát! Doc. Dr. Karel Hudec, DrSc. Sylvia, 43: 1
 • 2009: Kroužkovatelé se dočkali. /recenze knihy/. Ptačí svět 16(1): 25.
 • 2009: Dvě výročí Františka Hejla. Ptačí svět, 16(2): 19.
 • 2010: Literák I., Chytil J.: I ptáky trápí bradavice: papillomatóza u pěnkavy obecné. Živa 58 (1): 38-39.
 • 2010: Vyléčená koňadra. Kroužkovatel, 9: 10.

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

Drátování – betlém v keramické misce 

(9.12.2020 – 9.12.2020)
9.12.2020, 16:00:00 - 9.12.2020, 18:00:00

Výtvarná dílna, cena 420 Kč.