RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

vedoucí oddělení přírodních věd

tel. 581 219 910
mobil: 724947544

mail: chytil@prerovmuzeum.cz

Vzdělání

1976 – 1981
Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) v Brně, systematická zoologie

2000 – 2006
Doktorský studijní program (PhD.), Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity Brno

Specializace

ornitologie, kroužkování ptáků, chiropterologie, zoologie, ochrana přírody, ekologie mokřadů

Praxe

1981 – 1987 ornitolog, Moravská ornitologická stanice, Vlastivědný ústav Přerov
1987 – 2007 zoolog, Správa Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Pálava
2007 – dosud ornitolog, Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově

 

1994 – 2003 tajemník Českého ramsarského výboru (Ministerstvo životního prostředí)
1994 – 2011 národní delegát ve Wetlands International
1989 – 1999 tajemník Faunistické komise České společnosti ornitologické
1999 – 2003 předseda Faunistické komise České společnosti ornitologické

 

Účasti na významných konferencích

1987: European ICBP Meeting, Visegrad, Maďarsko
1993: European Rarities Committees Conference, Helgoland, Německo
1994: World Conference Internationa Council for Bird Preservation, Aachen, Německo
1995: Wetlands International Conference, Selangor, Malajsie
1995: European Rarities Committees Conference, Kecskemet, Maďarsko
1996: Ramsar Convention Conference (CoP 6), Brisbane, Austrálie (vedoucí české delegace)
1997: European Rarities Committees Conference, Blahová, Slovensko
1998: Wetlands International Conference, Dakar, Senegal
1999: Ramsar Convention Conference (CoP 7), San José, Costa Rica
1999: European Rarities Committees Conference, Lednice
2000: Wetland Millenium Event, Quebec, Kanada
2002: Ramsar Convention Conference (CoP 8), Valencia, Španělsko
2002: EUROMAB meeting, Bretaň, Francie
2003: Conservation of wetlands and wetlands biodiversity (mezinárodní seminář), Jerevan, Arménie
2004: Wetlands International conference; Bangkok, Thajsko
2006: EUROBATS 11th Meeting Advisory Committee,  Luxemburg, Lucembursko
2008: Ramsar Convention Conference (CoP 10), Changwon, Korea

 

Studijní pobyty

1990: školení pro ornitology zemí střední Evropy, Londýn, UK
1995: mezinárodní kurz na ochranu mokřadů, Lelystad, Holandsko
1996: Biosférické rezervace, USA

 

Projekty a granty

1996 – 2002: Animals of Biosphere Reserve Pálava (spoluřešitel)
1989 – dosud: Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterfowl Census)
1989 – dosud: Jednotný program sčítání ptáků
1994 – dosud: monitoring průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt
2005 – dosud: RAS (Retrapping Adults for Survival; přežívání dospělých ptáků) – břehule říční
2011 – dosud: CES (Constant Effort Site; kroužkování za konstantního úsilí) – sledování přežívání a reprodukční úspěšnosti; Záhlinice

 

Publikační činnost (pouze základní výběr)

 • 1987: Juřicová Z., Hubálek Z., Halouzka J., Pellantová J., Chytil J.: Haemagglutination – inhibiting antibodies against arboviruses of the families Togaviridae and Bunyaviridae in birds caught in Southern Moravia,Czechoslovakia. Folia parasitol., 34: 281-284
 • 1988: Gaisler J, Bauerová Z., Vlašín M., Chytil J.: The bats of S-Moravian lowlands over thirty years: Rhinolophus and large Myotis. Fol. zool.Brno, 37 (1): 1-16
 • 1990: Characterization of a state nature reserve through quantitative investigation of birds. In: Šťastný K., Bejček V. (eds): Bird Census and Atlas Studies. Proc. XI. Int.Conf. on Bird Census and Atlas work,Prague. pp. 233–239
 • 1990: Gaisler J., Chytil J., Vlašín M.: The bats of S-Moravian lowlands (Czechoslovakia) over thirty years. Acta Sc. Nat. Brno, 24(9): 1-50
 • 1990: Crested Larks nesting on roofs. British Birds, 84(2): 62–64
 • 1991: Seznam ptáků Československa. Sylvia, 28: 31-50
 • 1991: Hubálek Z., Pellantová J., Hudec K., Halouzka J., Chytil J., Macháček P., Šebela M., Kubíček F.: Botulismus ptactva na Vodním díle Nové Mlýny. Veter. Med. (Praha), 36: 57-63.
 • 1992: Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K., Škopek J.: Příručka k určování našich pěvců. Část I. Hradec Králové, 64 pp.
 • 1993: Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K., Škopek J.: Příručka k určování našich pěvců. Část 2. Hradec Králové, pp. 61 – 116.
 • 1995: Hudec K., Chytil J., Šťastný K., Bejček V.: Ptáci České republiky. Sylvia, 31:97-149
 • 1996: Gaisler J., Zukal J., Nesvadbová J., Chytil J., Obuch J: Species diversity and relative abundance of small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Acta Soc. Zool. Bohem.60: 13-23
 • 1996: Výskyt rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) v České republice. Sylvia 32:66-70
 • 1998: Hromádko M., Horáček J., Chytil J., Pithart K., Škopek J.: Příručka k určování našich pěvců. Část 3 (krkavcovití – strnadovití). Hradec Králové, pp. 121 – 200.
 • 1999: Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J., Pellantová J.: Mokřady České republiky – přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. – Český ramsarský výbor, Mikulov, 327 pp.
 • 1999: The present status of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in the Czech Republic, with notes on Slovakia. In: Meininger P., Hoogendoorn W., Flamant R., Raevel P. (eds.): Proceedings of the 1st International Mediterranean Gull Meeting, Le Portel, Pas-de-Calais, France, 4 – 7 September 1998, pp. 39 – 40. EcoNum, Baillent.
 • 1999: Čmelík P., Chytil J., Šimeček K.: Vliv rozsáhlých povodní na výskyt vodních ptáků v nivě řeky Moravy. Sylvia, 35: 19 – 29.
 • 2000: Chytil J., Macháček P.: Vývoj hnízdních populací rackovitých (Laridae) a rybákovitých (Sternidae) na nejjižnější Moravě. Sylvia 36: 113-126
 • 2001: Chytil J., Hakrová P. (eds.): Wetlands of theCzechRepublic– the list of wetland sites of theCzechRepublic. Czech Ramsar Committee, Mikulov. 35 pp.
 • 2001: Fojtová H., Chytil J.: Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest. In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds.): Management of floodplain forests inSouthern Moravia. Proc. Int. Conf., Židlochovice,CzechRepublic, May 13–16, 2000.MendelUniversityof Agriculture and Forestry,Brno, pp. 217-224.
 • 2001: Macháček P., Chytil J.: Vývoj hnízdních populací volavkovitých (Ardeidae) a kolpíka bílého (Platalea leucorodia) na nejjižnější Moravě. Sylvia, 37: 67-78.
 • 2002: Řehák Z., Gaisler J., Chytil J. (eds.): Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 106 (2002): 1-162.
 • 2002: Chytil J., Macháček P.: Aves. In: Řehák Z., Gaisler J., Chytil J. (eds.): Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 106 (2002): 63-120.
 • 2002: Gaisler J., Chytil J.: Mark-recapture results and changes in bat abundance at the cave of Na Turoldu, Czech Republic. Folia Zool., 51(1): 1-10.
 • 2003: Chytil J.: První prokázané (historické) hnízdění brkoslava severního (Bombycilla   garrulus)   v České republice. Sylvia, 39: 151-154.
 • 2003: Řehák Z., Chytil J., Bartonička T. & Gaisler J.: Výskyt drobných savců na území Biosférické rezervace Dolní Morava (rozšířená Biosférická rezervace Pálava). Část II. Netopýři – Microchiroptera. Lynx (Praha), n.s., 34: 181-203.
 • 2003: Zimování zedníčka skalního (Tichodroma muraria) na Pavlovských vrších. Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO, 21:91 – 98.
 • 2004: První výskyt vlaštovky pohorské (Hirundo rupestris) v České republice. Sylvia 40: 139-142.
 • 2004: Jiří Gaisler: Sedmdesát let s netopýry. Živa 52(5): LV
 • 2004: Chytil J. & Fojtová H.: Monitoring suchozemských bezobratlých v lužním lese. In: Hrib M., Kordiovský E. (eds.) 2004: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, str. 317-326.
 • 2005: Literák I., Chytil J., Trnka A., Fain A. & Tukač V.: Subalar cutaneous cysts with Harpirhynchus nidulans in bearded tits and hawfinches in Central Europe. Avian pathology 34(1): 1-3.
 • 2005: Bryja V., Svatoň J., Chytil J:, Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Erhart J. & Fenclová I.: Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sc. biologicae (Brno), 90: 13-184.
 • 2006: Poprach K., Haluzík M., Chytil J. Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice. Sylvia 42: 66-80.
 • 2007: Poprach K., Haluzík M., Chytil J.: Hnízdní biologie, biometrie a etologie racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice. Sylvia, 43: 88-108.
 • 2007: Chytil J., Hakrová P., Vlasáková L. (2nd ed.): Wetlands of the Czech Republic – the list of wetland sites of the Czech Republic. Czech Ramsar Committee, Prague. 36 pp.
 • 2009: Dynamika průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR Lednické rybníky). Zprávy MOS 67: 4-49.
 • 2010: Chytil J., Poprach K., Haluzík M.: Migrační chování české populace racka černohlavého (Larus melanocephalus). Sylvia, 46:107-123.
 • 2010: Chytil J. 2010: Početný výskyt kormorána malého (Phalacrocorax pygmeus) na Moravě v roce2009 a poznámky k výskytu v ČR. Zprávy MOS 68: 38-41

Publicistika (pouze základní výběr od roku 2000)

 • 2000: Co nového v Ramsaru? Ochrana přírody, 55(6): 190.
 • 2000: Příkladná balkánská spolupráce při ochraně mokřadů. Ochrana přírody, 55(6): 190.
 • 2000: Husy z nebe. Ptačí svět, 7(2): 9
 • 2000: Federace opět pospolu aneb společné hnízdění česko-slovenských racků černohlavých. Ptačí svět, 7(3): 5.
 • 2001: Ptáci a oteplování. Veronica, 15(1): 13-14
 • 2001: Letní soustředění začínajících ornitologů Pálava2000 a2001. Ptačí svět, 8(1): 2
 • 2001: Jaro je tady – a s ním i ptáci aneb čtyři dny na Novomlýnských nádržích. Ptačí svět, 8(2): 3
 • 2001: Zachráněné žabičky. Mikulov – zpravodaj Městského úřadu, 2(8): 5.
 • 2002: Letní soustředění začínajících ornitologů Pálava 2002. Ptačí svět, 9(1): 3.
 • 2002: Koliha tenkozobá a BOU. Ptačí svět, 9(1): 11.
 • 2002: Vikingové a rašelina jako konzervační činidlo. Ochrana přírody, 57(3): 77-78.
 • 2002: Dusík a invazní druhy. Ochrana přírody, 57(3): 79.
 • 2002: Wetlands of the Czech Republic. Ochrana přírody, 57(3): 91.
 • 2002: Wetlands International na prahu 3. tisíciletí. Ochrana přírody, 57(4): 119-120.
 • 2002: Ramsarská úmluva: historický mezník100 mil. ha překročen. Ochrana přírody, 57(9): 286.
 • 2003: Mezinárodní ceny za ochranu mokřadů. Ochrana přírody, 58(2): 56.
 • 2003: Birdwatching  se šíří i u nás? Ptačí svět, 10(1): 3.
 • 2003: Reintrodukce dropa velkého do Velké Británie. Ptačí svět, 10(2): 10.
 • 2003: Straka iberská – nový evropský endemit. Ptačí svět, 10(2):  10.
 • 2003: Monitoring ptáků na Nesytu. Veronica, 17(5): 25.
 • 2003: Návrat kobylky sága. Veronica 17(6): 25.
 • 2004: Zahnutý (kormorání) zobák dolů? Veronice, 18(1): 11-13.
 • 2006: Příprava nového plánu péče o NPR Lednické rybníky. Spolkové zprávy ČSO, 4/2006: 2.
 • 2006: Kolik je u nás špačků? Spolkové zprávy ČSO, 4/2006: 2-3.
 • 2007: Bohatství pavoučí družiny biosférické rezervace Dolní Morava. Veronica 21(1): 28-29.
 • 2007: Gratulujeme docentu Hudcovi k osmdesátinám! Ptačí svět, 14(2): 21.
 • 2007: jchjf: Stále vypadá na dvacet, ale je mu osmdesát! Doc. Dr. Karel Hudec, DrSc. Sylvia, 43: 1
 • 2009: Kroužkovatelé se dočkali. /recenze knihy/. Ptačí svět 16(1): 25.
 • 2009: Dvě výročí Františka Hejla. Ptačí svět, 16(2): 19.
 • 2010: Literák I., Chytil J.: I ptáky trápí bradavice: papillomatóza u pěnkavy obecné. Živa 58 (1): 38-39.
 • 2010: Vyléčená koňadra. Kroužkovatel, 9: 10.

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Lidový tanec 

(16.5.2017 – 16.5.2017)
16.5.2017, 17:00:00 - 16.5.2017, 18:00:00

V rámci výstavy Poklady z hůry… mají připravenou taneční hodinu pro začátečníky. Jak se tančí hanácký valčík? Jaký je základní krok nejstaršího hanáckého tance? Který tanec je nejrychlejší? Kdy se tančily svaté tance? Jak vypadá běhový krok? Jak se tančí Trojky? Na tyto a řadu dalších otázek získáte odpovědi a budete si je i moci vyzkoušet na workshopu Lidového tance, který se uskuteční 16. května v 17.00 v Korvínském domě na Horním náměstí v Přerově.

Na setkání s Vámi se těší Magda Barboříková + členové Folklorního souboru Haná Přerov.

Hrady dolního Pobečví 

(30.5.2017 – 30.5.2017)
30.5.2017, 17:00:00 - 30.5.2017, 18:00:00

Přednáška k výstavě Příběhy hradů…  
17.00 Korvínský dům, Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.

Lidová architektura na Hané 

(6.6.2017 – 6.6.2017)
6.6.2017, 17:00:00 - 6.6.2017, 18:00:00

Přednáška k výstavě Poklady z hůry... 
17.00 Korvínský dům,  Ing. Radovan Urválek.

Lidová architektura na Hané  

(6.6.2017 – 6.6.2017)
6.6.2017, 17:00:00 - 6.6.2017, 18:00:00

Srdečně Vás zveme na přednášku Radovana Uraválka.

17.00  v Korvínském domě

Ostatní akce

Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané 

(14.4.2017 – 18.10.2017)
14.4.2017, 00:00:00 - 18.10.2017, 23:59:00

Výstava přiblíží prostřednictvím zjednodušených stylizovaných rekonstrukcí různých staveb a jejich interiérů rok na hanáckém venkově, a sice zhruba v době před 150 lety. Představeny budou různé tradice, zvyky a činnosti spojené s jednotlivými ročními obdobími a důležité události v životě venkovského člověka. Část výstavy bude věnována také předmětům odkládaným na půdu, „hanáckému obrození“ na přelomu 19. a 20. století a také 50. výročí vzniku Folklorního souboru Haná Přerov, z. s., který byl založen v roce 1967. K této výstavě bude patřit rovněž výstava fotografií muzejní fotografky Jitky Hanákové s „hanáckou“ (folklorní) tematikou.
Součástí prohlídky výstavy bude rovněž prohlídka expozice Národopis Hané a Záhoří.  

2. patro přerovského zámku (3 výstavní sály + chodba)

Vernisáž výstavy proběhne 13. dubna od 17 hodin.

Kovářský virtuos Claudio Bottero 

(29.4.2017 – 29.4.2017)
29.4.2017, 14:00:00 - 29.4.2017, 16:00:00

Vernisáž sezónní výstavy.
Výstava představí kresebné práce světově uznávaného italského autora.   
V galerii na II. nádvoří potrvá do 27. srpna 2017.

Mykokosmos  

(3.4.2017 – 31.10.2017)
3.4.2017, 00:00:00 - 31.10.2017, 23:59:00

sezónní výstava o houbách