Mgr. Zdeněk Schenk

Mgr. Zdeněk Schenk

oddělení společenský věd
pracoviště: Přerov, Předmostí - budova staré ZŠ

tel.: 775 881 407

schenk@prerovmuzeum.cz 

Vzdělání

1999 - 2006
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor Archeologie

2007 - dosud
 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, doktorandské studium na Ústavu archeologie a muzeologie

Specializace

Nedestruktivní průzkum Moravské brány a Záhoří se zřetelem na paleolitické, neolitické  a protohistorické osídlení, vedení záchranných archeologických výzkumů v historických jádrech měst, preventivní prospekce s detektorem kovů.

Praxe

2005 – dosud
3/4 pracovní úvazek u Archaia Brno o. p. s - archeolog archeologického výzkumu.

2005 – dosud
1/2 pracovní úvazek v Muzeu Komenského v Přerově-  vedení terénních výzkumů

2004
Winnefeld, Niedersachsen, Deutschland. Asistent archeologického výzkumu Univerzity v Göttingenu.

2001 – dosud
externí spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR Brno (spoluúčast na projektech  Ing. Petra Škrdla, PhD.)

1995 – 2007
externí spolupráce s ÚAPP Brno – expozitura Zlín (PhDr. Jiří Kohoutek, CSc.)

Účast na odborných projektech

 • SAS ČR– Státní archeologický seznam České republiky, vyhotovení odborných podkladů k území s archeologickými nálezy v prostoru mapových listů ZN 1: 10 000 na území okresu  Přerov, 2002
 •  Spolupráce na grantovém projektu GAČR č. 404/03/0722 Hrad Přerov a polský průnik na Moravu kolem r. 1000 (2003-2005)
 • Spolupráce na grantovém projektu GA404/03/0758Výšinná osada lidu badenské kultury v Hlinsku u Lipníku nad Bečvou
 • Spolupráce na projektu GD404/09/H020 - Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II (2009-2012, GA0/GD)
 • Spolupráce na regionálních projektech Předmostím až do pravěku a Mamutov
 • Spolupráce na projektu Preventivní archeologie Archeologického centra Olomouc, koordinátor pro Přerovsko (2011-2012)

Přednášková činnost

Muzeum Komenského v Přerově Cyklus Muzejní úterky:

 • Ohlédnutí za archeologem Jiřím Kohoutkem a jeho výzkumy na Moravě, 1. 4. 2008
 • Nové archeologické nálezy v Přerově (J. Mikulík – Z. Schenk), 7. 10. 2008
 • Archeologie na hradě Helfštýně (A. Drechsler, J. Mikulík, Z. Schenk), 13. 10. 2009

Vlastivědná společnost muzejní Olomouc

 • Pravěké osídlení jihozápadní části Moravské brány, 13. 3. 2008
 • Archeologická exkurze do lokalit Záhoří - okolí Týna n. Bečvou, Hlinska a Dřevohostic, komentovaná prohlídka uvedených lokalit - hradisek a mohylníků,12. 6. 2010

 Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou

 V rámci cyklu Host v knihovně pořádaného Městskou knihovnou  Lipník nad Bečvou byla v roce 2010 uskutečněna série přednášek s názvem Archeologie Lipenska, na jejíž realizaci se podíleli Z. Schenk, J. Mikulík, Akce byla realizována za grantové podpory města Lipníku nad Bečvou a Ministerstva kultury. V průběhu roku zazněly přednášky na tato témata:

 • Od pravěku až po středověk - 1. část, 11. 3. 2010
 • Od pravěku až po středověk - 2. část, 8. 4. 2010
 • Od středověku po novověk – 3. část, 15. 9. 2010
 • Archeologie na hradě Helfštýně, 14. 10. 2010

Masarykova Univerzita, FF MU, Ústav archeologie a muzeologie

 • Znalectví hmotné kultury doby kamenné (jaro 2009, 2010, 2011, 2012)

 VČM Pardubice

 • Úsvit zemědělské civilizace v našich zemích (osídlení kultury s lineární keramikou ve starém neolitu u nás), 16. 11.2011
 • Zajímavosti moravského eneolitu, 14. 3. 2012

Publikační činnost

 • Schenk, Z. – Mikulík, J. Nové archeologické objevy v areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě, in.  Ročenka občanského sdružení Matice velehradská 2011, ISBN 978-80-7412-070-1, Mohelnice 2012,  s. 67-72
 • Drechsler, A. – Kolbinger, D. –  Schenk, Z. Neprofesionální archeologové působící na území bývalého Přerovského okresu v letech 1945-2010, in. Archeologie Moravy a Slezska 2011, XI. ročník, Sborník ke 30. výročí vzniku pobočky České archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko, ISBN 978-80-87427-24-8, Opava 2011, s. 264- 286
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. Nové poznatky o opevnění bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě. in. Východní Morava 2011, ročník 1, ISSN1805-1154. Zlín 2011, s. 118-132
 • Figeľ, D. – Hložek, M – Hošek, J. –  Schenk, Z. – Žákovský, P. Interdisplinární analýza roztržené železné hákovnice z hradu Helfštýn, Castellogica Bohemica 12, ISBN 978-80-87365-33-9, Praha 2010, s. 477-488
 • Schenk, Z.: Kláštov - 'Hora čarodějů'(9.9.2010 - 21.11.2010), Slovácko 2010/LII, Uherské Hradiště, s. 181 - 183
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. Výsledky archeologických výzkumů kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku nad Bečvou, in. Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov 2011, s. 34-45
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. Poznámky ke středověkému osídlení města Přerova z pohledu nových archeologických výzkumů. In. Historický Přerov. K nejstarším dějinám města Přerova 2011, s. 9-25
 • Kuča, M. – Schenk, Z. – Nývltová Fišáková, M. Lengyelské sídliště v Dluhonicích, okr. Přerov a jeho postavení v rámci počátku mladšího stupně lengyelské kultury v prostoru Moravské brány. AMM Sci soc. 2010/96/1, Brno 2011, s. 33-57
 • Schenk, Z.– Mikulík, J. Dějiny archeologických výzkumů v areálu přerovského zámku  (In. Memoriam PhDr. Jiří Kohoutek, CSc.). In. Lapáček, J. (ed.), Přerovský zámek. ISBN 978-80-254-8815-7. Přerov 2010, s. 9–31
 • Schenk, Z.– Mikulík, J. Výjimečný most na výjimečném místě – Význam místa z pohledu archeologie. In.Výjimečný most na výjimečném místě, Přerov 2010
 • Schenk, Z. Radslavice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 51,  1-2, od s. 295 – 296, 2 s. ISSN 1211-7250. 2010
 • Svoboda, J. – Novák, M. – Schenk, Z. – Mikulík, J. – Sázelová, S. Přerov (Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 51, 1-2, s. 294 – 295, 2 s. ISSN 1211-7250. 2010
 • Schenk, Z. - Kuča, M. - Sedláčková, M. Věžky (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 51, 1-2, od s. 326-327, 2 s. ISSN 1211-7250. 2010
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. 2010: Archeologické výzkumy realizované v areálu kláštera po roce 1989.  In: Pojsl, M. (ed.), Nové objevy na Velehradě. Zlín, 77– 98.
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. 2010: Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velehrad – oprava baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje – II. etapa. In: Hodaňová, K. (ed.), Ingredere Hospes III. Kroměříž, 98 – 102.
 • Drechsler, A. – Hýbl, F. -  Mikulík, J. -  Peška, V. – Schenk, Z. – Svoboda, J. Archeologie Přerovska. Průvodce k expozici Archeologie Přerovska v Muzeu Komenského v Přerově, Památníku lovců mamutů v Přerově-Předmostí a Malému školnímu muzeu lovců mamutů při ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí, 2010
 • Figeľ, D. - Schenk, Z. - Škrdla, P. Hlinsko (okr. Přerov).
  Přehled výzkumů, Brno: Archeologický ústav AVČR, 50, 1-2, od s. 226-229, 4 s. ISSN 1211-7250. 2009
 • Kuča, M. - Přichystal, A. - Schenk, Z. - Škrdla, P. - Vokáč, M. Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic: the search for the extraregional networks. Documenta Praehistorica, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 16, 1, od s. 313-326, 14 s. ISSN 1854-2492. 2009
 • Škrdla, P. - Kuča, M. - Schenk, Z. Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá u Brna, okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 50, 1, od s. 234-235, 2 s. ISSN 1211-7250. 2009.
 • Schenk, Z. - Kuča, M. - Mikulík, J. Přerov (k. ú. Čekyně, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 50, 1, od s. 257-258, 2 s. ISSN 1211-7250. 2009
 • Mikulík, J. - Schenk, Z. Přerov (k.ú. Předmostí u Přerova, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i., 50, 1-2, od s. 428-429, 2 s. ISSN 1211-7250. 2009
 • Schenk, Z. - Mikulík, J. Přerov (k.ú. Předmostí u Přerova, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 50, 1-2, od s. 236-238, 3 s. ISSN 1211-7250. 2009
 • Schenk, Z. Ohlédnutí za archeologem PhDr. Jiřím Kohoutkem, CSc., in. Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov, od s.251-255, 5 s. ISSN 1214-4762. 2008
 • Kuča, M. - Schenk, Z. - Škrdla, P. Bělov (okr. Zlín). Přehled výzkumů,  Brno: AÚ AV ČR Brno, 49, 1, od s. 271-271, 1 s. ISSN 1211-7250. 2008
 • Vaškových, M. - Schenk, Z. - Kuča, M. - Škrdla, P. - Langová, J. Předběžná zpráva o struktuře neolitického osídlení střední a severní části dolního Pomoraví a dolního Pobečví. In. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2007. Zborník referátov z 26 pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska - Michalovce, 24. -27. 9. 2007. Nitra: AÚ SAV Nitra, 2008. od s. 295-304, 10 s. ISBN 978-80-89315-06-2.  2008
 • Schenk, Z. - Mikulík, J. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov).Přehled výzkumů, Brno : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 49, 1-2, od s. 283 - 285, 3 s. ISSN 1211-7250. 2008
 • Kuča, M. - Schenk, Z. - Škrdla, P. Spytihněv (okr. Zlín). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 49, 1, od s. 303-303, 1 s. ISSN 1211-7250. 2008
 • Schenk, Z. - Kuča, M. - Škrdla, P. - Roszková, A. Spytihněv (okr. Zlín). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 49, 1, od s. 287-292, 6 s. ISSN 1211-7250. 2008
 • Kuča, M. - Schenk, Z. Objekt kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva.In Ročenka Archeologického centra Olomouc 2007. Olomouc : Archeologické centrum Olomouc, 2007. od s. 57-66, 10 s. ISBN 978-80-86989-06-8.
 • Schenk, Z. - Kuča, M. - Hložek, M. - Dočkalová, M. - Dreslerová, G. - Gregerová, M. - Krupa, P. - Trojek, T. Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva. In Ročenka 2006. 1. vyd. Olomouc : Archeologické centrum Olomouc. Příspěvková organizace, 2007. od s. 38-56, 19 s. ISBN 978-80-86989-06-8.
 • Procházka, R. - Drechsler, A. - Schenk, Z. Raně středověká sídelní aglomerace Přerov (8.-12.století) - současný stav poznání. Archeologické rozhledy, Praha : Archeologický ústav AV ČR Praha, LVIII-2006, 4, od s. 668 - 694, 27 s. ISSN 0323-1267. 2007
 • Schenk, Z. - Kuča, M. Hlinsko (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR, 47, 1, od s. 126-127, 2 s. ISSN 1211-7250. 2006
 • Figel, D. - Schenk, Z. Šišma (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 47, s. 98-98. ISSN 1211-7250. 2006
 • Schenk, Z. Veselíčko (k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 45, od s. 135-136, 2 s. ISSN 1211-7250. 2006
 • Schenk, Z. Bedřichov (okr. Šumperk). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 46, s. 277-277. ISSN 1211-7250. 2005
 • Schenk, Z. Přerov (k.ú. Dluhonice, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 46, s. 250-250. ISSN 1211-7250. 2005
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 46, s. 314-314. ISSN 1211-7250. 2005
 • Schenk, Z. Veselíčko (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AVČR Brno, 46, s. 212-212. ISSN 1211-7250. 2005
 • Kuča, M. - Schenk, Z. - Smíšek, K. - Šlajsna, J. Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 46, 1, od s. 229-229, 1 s. ISSN 1211-7250. 2005
 • Schenk, Z. Nejstarší neolitické osídlení jihozápadní části Moravské brány. Sborník Státního okresního archívu v Přerově, Přerov, 2006, od s. 6-41. 2004
 • Schenk, Z. Oskava (okr. Šumperk). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AVČR Brno, 45, s. 232-232. ISSN 1211-7250. 2004
 • Schenk, Z. - Schenková, Z. Přestavlky (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno, 45, od s. 114 - 115, 2 s. ISSN 1211-7250. 2004
 • Schenk, Z. Velké Losiny (okr. Šumperk). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 45, s. 246-246. ISSN 1211-7250. 2004
 • Schenk, Z. Velké Losiny (okr. Šumperk). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AVČR Brno, 45, s. 132-132. ISSN 1211-7250. 2004
 • Schenk, Z. Předmostí dosud nezkoumané. Pravěk nová řada, Brno: Ústav archeologické památkové péče, 11/2001, od s. 371-379, 9 s. ISSN 8086399079. 2002
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Lýsky, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 156-156. ISSN 1211-7250. 2002
 • Schenk, Z. Dluhonice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 132-132. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Dluhonice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), s. 177-177. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Lýsky, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 140-140. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 140 - 141, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 121-121. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 156 -157, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 243-243. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 180 -181, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Újezdec, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 181-181. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 180-180. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 242 - 243, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 190 - 191, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Želatovice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 174-174. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 41 (1999), od s. 183 - 184, 2 s. ISSN 1211-7250. 2000
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 41 (1999), od s. 99 - 100, 2 s. ISSN 1211-7250. 2000
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 41 (1999), od s. 182-183, 2 s. ISSN 1211-7250. 2000
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 41 (1999)s. 139-139. ISSN 1211-7250. 2000
 • Schenk, Z. Nové povrchové sběry na území Přerova a jeho okolí. Pravěk nová řada, Brna: Ústav archeologické památkové péče, 8/1998, od s. 227 – 239, 13 s. ISSN 8086399079. 1999
 • Schenk, Z. Přerov II - Předmostí (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 39,s. 304-304. ISSN 1211-7250. 1999
 • Schenk, Z. Přerov II - Předmostí (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 39, s. 351-351. ISSN 1211-7250. 1999
 • Schenk, Z.: Předmostí dosud nezkoumané. Středoškolská odborná činnost  (SOČ), rukopis. Přerov 1998
 • Schenk, Z. Nové povrchové sběry na území Přerova a jeho okolí. Středoškolská odborná činnost (SOČ), rukopis. Přerov 1997

 

Publicistika

 • Schenk, Z.: Hřebenem od Dobrčic se česali před 1500 lety, perly Muzea Komenského, in: Přerovský deník,  23. září 2011, s. 12
 • Schenk, Z.: Před třiceti lety byl v Předmostí nalezen unikát, perly Muzea Komenského, in: Přerovský deník, 16. září. 2011, s. 12
 • Mikulík, J. - Schenk, Z.: Zahrada skrývala mamutí kel, perly Muzea Komenského, in: Olomoucký deník, 19.července 2011, s. 8
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.:Tajemství ukryté pod podlahou Farního kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku n. Bečvou, Lipenské listy č. 1/ročník XII., leden 2010, s. 12
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.:Pod podlahou koníren byla nalezena mince z roku 1800, Lipenské listy č. 7-8/ ročník XI. červenec/srpen 2009, s. 15
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.:Archeologický výzkum před lipenským zámkem přinesl nová zjištění, Lipenské listy č. 6/ ročník XI.,  červen 2009, s. 14
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.:Archeologické objevy v místě stavby prodejny Lídl v Osecké ulici, Lipenské listy č. 12/ročník X., prosinec 2008, s 11

 

Výstavy

 • Užití kamene v pravěku, Muzeum Komenského v Přerově, 2005
 • Archeologie na hradě Helfštýně, Muzeum Komenského v Přerově, 18. 9 - 31. 12. 2009
 • Viva Mexico, Muzeum Komenského v Přerově, 2. 7 - 31. 8. 2008
 • Výstava o Tyršově mostě, Muzeum Komenského v Přerově, 2010; (podíl na výstavě)
 • Město Lipník v proměnách staletí, 26. 3. – 14. 8. 2011; (podíl na výstavě)

 


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Přerovský rok 1968 

(4.12.2018 – 4.12.2018)
4.12.2018, 17:00:00 - 4.12.2018, 18:00:00

Přednáška k výstavě 100letá Republika.
Přednáší Prof. PhDr. Pavel Floss.  
Od 17.00, Korvínský dům.

Hrady Krušných hor 

(11.12.2018 – 11.12.2018)
11.12.2018, 17:00:00 - 11.12.2018, 18:00:00

Přednáškový cyklus o hradech již v předcházejících letech zmapoval velkou část naší republiky, včetně památek u našich nejbližších sousedů.

Horní nám. 31, Korvínský dům, 17.00 hodin
Přednáší Lubomír Vyňuchal

Legenda o panelovém městě 

(15.1.2019 – 15.1.2019)
15.1.2019, 17:00:00 - 15.1.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě 100letá Republika.
Přednáší Mgr. Petr. Sehnálek.
Od 17.00, Korvínský dům

Ostatní akce

100letá Republika. Příběh jednoho města (1948-1992) 

(17.8.2018 – 17.11.2018)
17.8.2018, 00:00:00 - 17.11.2018, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2018,  kterým muzeum prostřednictvím stejnojmenné výstavy a řady doprovodných akcí  oslaví sté výročí vzniku Československa. 16. srpna  odstartuje druhá část výstavy, jejíž obsahová náplň se bude soustředit na období budování socialismu, čas Pražského jara, období normalizace až po konec komunistického režimu.

2. patro přerovského zámku
Vstupné 60/30 Kč

Drátování – výroba košíku s keramickým dnem 

(22.11.2018 – 22.11.2018)
22.11.2018, 16:00:00 - 22.11.2018, 19:00:00

vstupné 350 Kč