Mgr. Zdeněk Schenk

Mgr. Zdeněk Schenk

oddělení společenský věd
pracoviště: Přerov, Předmostí - budova staré ZŠ

tel.: 775 881 407

schenk@prerovmuzeum.cz 

Vzdělání

1999 - 2006
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor Archeologie

2007 - dosud
 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, doktorandské studium na Ústavu archeologie a muzeologie

Specializace

Nedestruktivní průzkum Moravské brány a Záhoří se zřetelem na paleolitické, neolitické  a protohistorické osídlení, vedení záchranných archeologických výzkumů v historických jádrech měst, preventivní prospekce s detektorem kovů.

Praxe

2005 – dosud
3/4 pracovní úvazek u Archaia Brno o. p. s - archeolog archeologického výzkumu.

2005 – dosud
1/2 pracovní úvazek v Muzeu Komenského v Přerově-  vedení terénních výzkumů

2004
Winnefeld, Niedersachsen, Deutschland. Asistent archeologického výzkumu Univerzity v Göttingenu.

2001 – dosud
externí spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR Brno (spoluúčast na projektech  Ing. Petra Škrdla, PhD.)

1995 – 2007
externí spolupráce s ÚAPP Brno – expozitura Zlín (PhDr. Jiří Kohoutek, CSc.)

Účast na odborných projektech

 • SAS ČR– Státní archeologický seznam České republiky, vyhotovení odborných podkladů k území s archeologickými nálezy v prostoru mapových listů ZN 1: 10 000 na území okresu  Přerov, 2002
 •  Spolupráce na grantovém projektu GAČR č. 404/03/0722 Hrad Přerov a polský průnik na Moravu kolem r. 1000 (2003-2005)
 • Spolupráce na grantovém projektu GA404/03/0758Výšinná osada lidu badenské kultury v Hlinsku u Lipníku nad Bečvou
 • Spolupráce na projektu GD404/09/H020 - Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II (2009-2012, GA0/GD)
 • Spolupráce na regionálních projektech Předmostím až do pravěku a Mamutov
 • Spolupráce na projektu Preventivní archeologie Archeologického centra Olomouc, koordinátor pro Přerovsko (2011-2012)

Přednášková činnost

Muzeum Komenského v Přerově Cyklus Muzejní úterky:

 • Ohlédnutí za archeologem Jiřím Kohoutkem a jeho výzkumy na Moravě, 1. 4. 2008
 • Nové archeologické nálezy v Přerově (J. Mikulík – Z. Schenk), 7. 10. 2008
 • Archeologie na hradě Helfštýně (A. Drechsler, J. Mikulík, Z. Schenk), 13. 10. 2009

Vlastivědná společnost muzejní Olomouc

 • Pravěké osídlení jihozápadní části Moravské brány, 13. 3. 2008
 • Archeologická exkurze do lokalit Záhoří - okolí Týna n. Bečvou, Hlinska a Dřevohostic, komentovaná prohlídka uvedených lokalit - hradisek a mohylníků,12. 6. 2010

 Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou

 V rámci cyklu Host v knihovně pořádaného Městskou knihovnou  Lipník nad Bečvou byla v roce 2010 uskutečněna série přednášek s názvem Archeologie Lipenska, na jejíž realizaci se podíleli Z. Schenk, J. Mikulík, Akce byla realizována za grantové podpory města Lipníku nad Bečvou a Ministerstva kultury. V průběhu roku zazněly přednášky na tato témata:

 • Od pravěku až po středověk - 1. část, 11. 3. 2010
 • Od pravěku až po středověk - 2. část, 8. 4. 2010
 • Od středověku po novověk – 3. část, 15. 9. 2010
 • Archeologie na hradě Helfštýně, 14. 10. 2010

Masarykova Univerzita, FF MU, Ústav archeologie a muzeologie

 • Znalectví hmotné kultury doby kamenné (jaro 2009, 2010, 2011, 2012)

 VČM Pardubice

 • Úsvit zemědělské civilizace v našich zemích (osídlení kultury s lineární keramikou ve starém neolitu u nás), 16. 11.2011
 • Zajímavosti moravského eneolitu, 14. 3. 2012

Publikační činnost

 • Schenk, Z. – Mikulík, J. Nové archeologické objevy v areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě, in.  Ročenka občanského sdružení Matice velehradská 2011, ISBN 978-80-7412-070-1, Mohelnice 2012,  s. 67-72
 • Drechsler, A. – Kolbinger, D. –  Schenk, Z. Neprofesionální archeologové působící na území bývalého Přerovského okresu v letech 1945-2010, in. Archeologie Moravy a Slezska 2011, XI. ročník, Sborník ke 30. výročí vzniku pobočky České archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko, ISBN 978-80-87427-24-8, Opava 2011, s. 264- 286
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. Nové poznatky o opevnění bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě. in. Východní Morava 2011, ročník 1, ISSN1805-1154. Zlín 2011, s. 118-132
 • Figeľ, D. – Hložek, M – Hošek, J. –  Schenk, Z. – Žákovský, P. Interdisplinární analýza roztržené železné hákovnice z hradu Helfštýn, Castellogica Bohemica 12, ISBN 978-80-87365-33-9, Praha 2010, s. 477-488
 • Schenk, Z.: Kláštov - 'Hora čarodějů'(9.9.2010 - 21.11.2010), Slovácko 2010/LII, Uherské Hradiště, s. 181 - 183
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. Výsledky archeologických výzkumů kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku nad Bečvou, in. Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov 2011, s. 34-45
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. Poznámky ke středověkému osídlení města Přerova z pohledu nových archeologických výzkumů. In. Historický Přerov. K nejstarším dějinám města Přerova 2011, s. 9-25
 • Kuča, M. – Schenk, Z. – Nývltová Fišáková, M. Lengyelské sídliště v Dluhonicích, okr. Přerov a jeho postavení v rámci počátku mladšího stupně lengyelské kultury v prostoru Moravské brány. AMM Sci soc. 2010/96/1, Brno 2011, s. 33-57
 • Schenk, Z.– Mikulík, J. Dějiny archeologických výzkumů v areálu přerovského zámku  (In. Memoriam PhDr. Jiří Kohoutek, CSc.). In. Lapáček, J. (ed.), Přerovský zámek. ISBN 978-80-254-8815-7. Přerov 2010, s. 9–31
 • Schenk, Z.– Mikulík, J. Výjimečný most na výjimečném místě – Význam místa z pohledu archeologie. In.Výjimečný most na výjimečném místě, Přerov 2010
 • Schenk, Z. Radslavice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 51,  1-2, od s. 295 – 296, 2 s. ISSN 1211-7250. 2010
 • Svoboda, J. – Novák, M. – Schenk, Z. – Mikulík, J. – Sázelová, S. Přerov (Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 51, 1-2, s. 294 – 295, 2 s. ISSN 1211-7250. 2010
 • Schenk, Z. - Kuča, M. - Sedláčková, M. Věžky (okr. Kroměříž). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 51, 1-2, od s. 326-327, 2 s. ISSN 1211-7250. 2010
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. 2010: Archeologické výzkumy realizované v areálu kláštera po roce 1989.  In: Pojsl, M. (ed.), Nové objevy na Velehradě. Zlín, 77– 98.
 • Schenk, Z. – Mikulík, J. 2010: Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velehrad – oprava baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje – II. etapa. In: Hodaňová, K. (ed.), Ingredere Hospes III. Kroměříž, 98 – 102.
 • Drechsler, A. – Hýbl, F. -  Mikulík, J. -  Peška, V. – Schenk, Z. – Svoboda, J. Archeologie Přerovska. Průvodce k expozici Archeologie Přerovska v Muzeu Komenského v Přerově, Památníku lovců mamutů v Přerově-Předmostí a Malému školnímu muzeu lovců mamutů při ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí, 2010
 • Figeľ, D. - Schenk, Z. - Škrdla, P. Hlinsko (okr. Přerov).
  Přehled výzkumů, Brno: Archeologický ústav AVČR, 50, 1-2, od s. 226-229, 4 s. ISSN 1211-7250. 2009
 • Kuča, M. - Přichystal, A. - Schenk, Z. - Škrdla, P. - Vokáč, M. Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic: the search for the extraregional networks. Documenta Praehistorica, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 16, 1, od s. 313-326, 14 s. ISSN 1854-2492. 2009
 • Škrdla, P. - Kuča, M. - Schenk, Z. Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá u Brna, okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 50, 1, od s. 234-235, 2 s. ISSN 1211-7250. 2009.
 • Schenk, Z. - Kuča, M. - Mikulík, J. Přerov (k. ú. Čekyně, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 50, 1, od s. 257-258, 2 s. ISSN 1211-7250. 2009
 • Mikulík, J. - Schenk, Z. Přerov (k.ú. Předmostí u Přerova, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i., 50, 1-2, od s. 428-429, 2 s. ISSN 1211-7250. 2009
 • Schenk, Z. - Mikulík, J. Přerov (k.ú. Předmostí u Přerova, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 50, 1-2, od s. 236-238, 3 s. ISSN 1211-7250. 2009
 • Schenk, Z. Ohlédnutí za archeologem PhDr. Jiřím Kohoutkem, CSc., in. Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov, od s.251-255, 5 s. ISSN 1214-4762. 2008
 • Kuča, M. - Schenk, Z. - Škrdla, P. Bělov (okr. Zlín). Přehled výzkumů,  Brno: AÚ AV ČR Brno, 49, 1, od s. 271-271, 1 s. ISSN 1211-7250. 2008
 • Vaškových, M. - Schenk, Z. - Kuča, M. - Škrdla, P. - Langová, J. Předběžná zpráva o struktuře neolitického osídlení střední a severní části dolního Pomoraví a dolního Pobečví. In. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2007. Zborník referátov z 26 pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska - Michalovce, 24. -27. 9. 2007. Nitra: AÚ SAV Nitra, 2008. od s. 295-304, 10 s. ISBN 978-80-89315-06-2.  2008
 • Schenk, Z. - Mikulík, J. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov).Přehled výzkumů, Brno : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 49, 1-2, od s. 283 - 285, 3 s. ISSN 1211-7250. 2008
 • Kuča, M. - Schenk, Z. - Škrdla, P. Spytihněv (okr. Zlín). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 49, 1, od s. 303-303, 1 s. ISSN 1211-7250. 2008
 • Schenk, Z. - Kuča, M. - Škrdla, P. - Roszková, A. Spytihněv (okr. Zlín). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 49, 1, od s. 287-292, 6 s. ISSN 1211-7250. 2008
 • Kuča, M. - Schenk, Z. Objekt kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva.In Ročenka Archeologického centra Olomouc 2007. Olomouc : Archeologické centrum Olomouc, 2007. od s. 57-66, 10 s. ISBN 978-80-86989-06-8.
 • Schenk, Z. - Kuča, M. - Hložek, M. - Dočkalová, M. - Dreslerová, G. - Gregerová, M. - Krupa, P. - Trojek, T. Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva. In Ročenka 2006. 1. vyd. Olomouc : Archeologické centrum Olomouc. Příspěvková organizace, 2007. od s. 38-56, 19 s. ISBN 978-80-86989-06-8.
 • Procházka, R. - Drechsler, A. - Schenk, Z. Raně středověká sídelní aglomerace Přerov (8.-12.století) - současný stav poznání. Archeologické rozhledy, Praha : Archeologický ústav AV ČR Praha, LVIII-2006, 4, od s. 668 - 694, 27 s. ISSN 0323-1267. 2007
 • Schenk, Z. - Kuča, M. Hlinsko (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR, 47, 1, od s. 126-127, 2 s. ISSN 1211-7250. 2006
 • Figel, D. - Schenk, Z. Šišma (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 47, s. 98-98. ISSN 1211-7250. 2006
 • Schenk, Z. Veselíčko (k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 45, od s. 135-136, 2 s. ISSN 1211-7250. 2006
 • Schenk, Z. Bedřichov (okr. Šumperk). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 46, s. 277-277. ISSN 1211-7250. 2005
 • Schenk, Z. Přerov (k.ú. Dluhonice, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 46, s. 250-250. ISSN 1211-7250. 2005
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 46, s. 314-314. ISSN 1211-7250. 2005
 • Schenk, Z. Veselíčko (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AVČR Brno, 46, s. 212-212. ISSN 1211-7250. 2005
 • Kuča, M. - Schenk, Z. - Smíšek, K. - Šlajsna, J. Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů, Brno : AÚ AV ČR Brno, 46, 1, od s. 229-229, 1 s. ISSN 1211-7250. 2005
 • Schenk, Z. Nejstarší neolitické osídlení jihozápadní části Moravské brány. Sborník Státního okresního archívu v Přerově, Přerov, 2006, od s. 6-41. 2004
 • Schenk, Z. Oskava (okr. Šumperk). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AVČR Brno, 45, s. 232-232. ISSN 1211-7250. 2004
 • Schenk, Z. - Schenková, Z. Přestavlky (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno, 45, od s. 114 - 115, 2 s. ISSN 1211-7250. 2004
 • Schenk, Z. Velké Losiny (okr. Šumperk). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 45, s. 246-246. ISSN 1211-7250. 2004
 • Schenk, Z. Velké Losiny (okr. Šumperk). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AVČR Brno, 45, s. 132-132. ISSN 1211-7250. 2004
 • Schenk, Z. Předmostí dosud nezkoumané. Pravěk nová řada, Brno: Ústav archeologické památkové péče, 11/2001, od s. 371-379, 9 s. ISSN 8086399079. 2002
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Lýsky, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 156-156. ISSN 1211-7250. 2002
 • Schenk, Z. Dluhonice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 132-132. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Dluhonice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), s. 177-177. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Lýsky, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 140-140. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 140 - 141, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 121-121. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 156 -157, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 243-243. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 180 -181, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Újezdec, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 181-181. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 180-180. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 242 - 243, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000), od s. 190 - 191, 2 s. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Želatovice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 42 (2000),s. 174-174. ISSN 1211-7250. 2001
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 41 (1999), od s. 183 - 184, 2 s. ISSN 1211-7250. 2000
 • Schenk, Z. Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 41 (1999), od s. 99 - 100, 2 s. ISSN 1211-7250. 2000
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 41 (1999), od s. 182-183, 2 s. ISSN 1211-7250. 2000
 • Schenk, Z. Přerov (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 41 (1999)s. 139-139. ISSN 1211-7250. 2000
 • Schenk, Z. Nové povrchové sběry na území Přerova a jeho okolí. Pravěk nová řada, Brna: Ústav archeologické památkové péče, 8/1998, od s. 227 – 239, 13 s. ISSN 8086399079. 1999
 • Schenk, Z. Přerov II - Předmostí (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 39,s. 304-304. ISSN 1211-7250. 1999
 • Schenk, Z. Přerov II - Předmostí (okr. Přerov). Přehled výzkumů, Brno: AÚ AV ČR Brno, 39, s. 351-351. ISSN 1211-7250. 1999
 • Schenk, Z.: Předmostí dosud nezkoumané. Středoškolská odborná činnost  (SOČ), rukopis. Přerov 1998
 • Schenk, Z. Nové povrchové sběry na území Přerova a jeho okolí. Středoškolská odborná činnost (SOČ), rukopis. Přerov 1997

 

Publicistika

 • Schenk, Z.: Hřebenem od Dobrčic se česali před 1500 lety, perly Muzea Komenského, in: Přerovský deník,  23. září 2011, s. 12
 • Schenk, Z.: Před třiceti lety byl v Předmostí nalezen unikát, perly Muzea Komenského, in: Přerovský deník, 16. září. 2011, s. 12
 • Mikulík, J. - Schenk, Z.: Zahrada skrývala mamutí kel, perly Muzea Komenského, in: Olomoucký deník, 19.července 2011, s. 8
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.:Tajemství ukryté pod podlahou Farního kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku n. Bečvou, Lipenské listy č. 1/ročník XII., leden 2010, s. 12
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.:Pod podlahou koníren byla nalezena mince z roku 1800, Lipenské listy č. 7-8/ ročník XI. červenec/srpen 2009, s. 15
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.:Archeologický výzkum před lipenským zámkem přinesl nová zjištění, Lipenské listy č. 6/ ročník XI.,  červen 2009, s. 14
 • Schenk, Z.-Mikulík, J.:Archeologické objevy v místě stavby prodejny Lídl v Osecké ulici, Lipenské listy č. 12/ročník X., prosinec 2008, s 11

 

Výstavy

 • Užití kamene v pravěku, Muzeum Komenského v Přerově, 2005
 • Archeologie na hradě Helfštýně, Muzeum Komenského v Přerově, 18. 9 - 31. 12. 2009
 • Viva Mexico, Muzeum Komenského v Přerově, 2. 7 - 31. 8. 2008
 • Výstava o Tyršově mostě, Muzeum Komenského v Přerově, 2010; (podíl na výstavě)
 • Město Lipník v proměnách staletí, 26. 3. – 14. 8. 2011; (podíl na výstavě)

 


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:59

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Konec sezóny 30. 11. 2020. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

Drátování – betlém v keramické misce 

(9.12.2020 – 9.12.2020)
9.12.2020, 16:00:00 - 9.12.2020, 18:00:00

Výtvarná dílna, cena 420 Kč.