Konferenční sdílení mezinárodní zkušenosti muzejněpedagogických praktiků… jako výzva

29.04.2014 Ve dnech 23. a 24. dubna 2014 se profesionálové z oboru muzejní pedagogiky sešli na mezinárodní konferenci pořádané Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, kterou zaštítil doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., děkan PdF UP .

Do muzeí přicházíme za poznáním i potěšením. Procházíme je sami nebo s průvodci, do jejichž role v poslední době stále častěji vstupují muzejní pedagogové. Zprostředkovávají nám znalosti
a zkušenosti vyplývající z bezprostředního styku se sbírkovými předměty. Historické klenoty
muzejních fondů dokážou mnohé z nás doslova vtáhnout do dějů dob dávno minulých, zvlášť pokud se pro vyprávění příběhů využívádramatických prostředků. Obor muzejní pedagogika se
u nás rozvíjí teprve od devadesátých let minulého století, a proto je stále co studovat a zabývat se vylepšováním edukačních výstupů. Ve dnech 23. a 24. dubna 2014 se profesionálové tohoto oboru sešli na mezinárodní konferenci pořádané Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, kterou zaštítil doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., děkan PdF UP .

Uspořádané pracovní setkání se stalo výzvou pro teoretiky i praktiky, kteří si mohli nejen poslechnout zajímavé příspěvky jak českých, tak i zahraničních hostů, ale také se zapojit do případných odborných debat. Pozvání přijali vynikající praktici výtvarné výchovy a muzejní edukace Matjaž Duh ze Slovinského Mariboru a Karin Rottmann s Museumsdienst v Kolíně nad Rýnem z Německa. Na konferenci přijel s příspěvkem mj. i předseda evropské sekce INSEA Marjan Prevodnik nebo Philip Stephenson z University v Cambridge. Jeden z hlavních hostů, Marta Ornelas z Univerzity v Barceloně, na plénu široce poreferovala o výsledcích evropského projektu, který se zabýval často v evropském prostředí diskutovaným vztahem muzeí a škol. Své poznatky o rozvoji oborové teorie i praxe předneslo také několik účastníků ze Slovenska. Zpětně můžeme konstatovat, že se setkání na půdě olomoucké univerzity zúčastnilo více než stovka muzejních pedagogů i akademiků zabývajících se tématem muzejní pedagogiky
a zprostředkování kulturního dědictví.

Vzdělávání v muzeích sice není v českém prostředí novinkou, ale rozhodně považujeme za nové způsoby, které se u nás v posledních letech prosazují - aktivizační metody, metody výtvarné
a dramatické výchovy aj. A nově se také formuje vztah k návštěvníkům, který se dříve poněkud opomíjel. Snad právě z těchto důvodů zaznívaly ve zdech Uměleckého centra UP po oba dny příspěvky na nejrůznější témata.  Jejich pestrý obsah směřoval k reflexi pedagogických přístupů realizovaných při poznávání věcí z dob minulých.  Z prezentací jednotlivých přednášejících vyplýval viditelný rozdíl mezi slovní výukou pojmů ve škole a předvedenými obrazy
z autentického setkávání návštěvníků muzeí s předměty, které jsou nositeli lidské paměti. Mezinárodní diskuse o odborné práci muzejních pedagogů vyústila do společného hledání cest ke zvyšování kvality vzdělávání a výchovy v evropských muzeích. 

Pracovní jednání v několika paralelních sekcích, včetně prezentací posterů, bylo navíc posíleno živými praktickými ukázkami z  edukačních programů Muzea Komenského v Přerově. Účastníci workshopu s tématem Muzejně-edukační situace nás víc než zajímá, který byl lektorován
Mgr. Kateřinou Tomeškovou za supervize doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc, potvrdili svým aktivním přístupem profesní snahu o lepší porozumění vlastnímu pedagogickému jednání. Zpětné nahlížení na realizované procesy přibližování muzejních obsahů ukrytých ve věcech dalo nahlédnout do aktuálního stavu uplatňování nové kultury vyučování a učení v muzeích. Prezentované podoby pedagogických situací, které přiváděly reflektující praktiky k hlubšímu zamyšlení a ke snaze uchopit metodický nástroj, zároveň korespondovaly se všeobecným zájmem široké odborné i laické veřejnosti o vyšší úroveň vzdělávání a výchovy dnešní mladé generace.

 

Předvedené příklady z praxe vhodně doplnily informace z akademického prostředí, mezi nimiž nechybělo i bližší seznámení se současnou realitou vzdělávání muzejních pedagogů na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl nově akreditován studijní obor muzejní pedagogika. Dva dny plné odborných debat přinesly cenné podněty a inspiraci muzejněpedagogickým profesionálům, ale také studentům, kteří brzy budou sami připravovat vzdělávací aktivity v českých muzeích. S oběma jmenovanými skupinami účastníků snad můžeme na závěr tohoto krátkého ohlédnutí poděkovat všem organizátorům olomoucké konference. Společně s nimi také věříme, že čtenáře článku z řad odborných pracovníků muzeí potěší námi přinesená fakta o naplňování snah o kultivaci profese, pro jejíž zástupce je zprostředkování edukačního potenciálu muzejních sbírek nejen každodenním chlebem, ale také jednou z vhodných cest posilujících význam muzeí v současné společnosti.

Text: Mgr. Kateřina Tomešková, foto: Mgr. Jiří Sosna

Reportáž z konference
Za poskytnutí reportáže k prezentačně-edukačním účelům děkujeme profesionálům z Televize Přerov, konkrétně paní redaktorce Svatavě Měrkové.

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.