Lebky

Lebky

Dvě raně středověké lidské lebky  pocházející pravděpodobně z některého ze zkoumaných slovanských pohřebišť v Předmostí. Střední až mladší doba hradištní (9.-12. století n. l.) Sbírka archeologická. Předměty jsou vedeny pod evidenčními čísly 1614/63/2 a 1614/63/3.

Nálezové okolnosti obou lidských lebek ani přesné místo jejich nálezu nejsou bohužel známy. Jejich přiřazení v soupisu nejstarší archeologické sbírky přerovského muzea k inventáři vztahujícímu se k raně středověkým nálezům z Předmostí u Přerova však naznačuje, že jejich původ lze s velkou pravděpodobností hledat na některém z rozrušených slovanských pohřebišť právě v této významné lokalitě. Dosud nejrozsáhlejší z nich (140 hrobů) prozkoumal v letech 1894 – 95 významný moravský badatel Martin Kříž poblíž předmosteckého hřbitova, další skupinky slovanských pohřbů či jednotlivé hroby byly v následujících desetiletích při těžbě spraší a dalších zemních pracích odkrývány i ničeny nejen v okolí slavné jižnější lokality „Skalka“, kde se dnes nachází panelové sídliště, ale i na druhé, severněji položené vyvýšenině „Hradisko“ a v prostoru severně od něj, kde byla po druhé světové válce prozkoumána druhá velká slovanská nekropole „Nivky“. Většina předmětů i antropologický materiál objevený na zmíněných lokalitách je dnes uložen v jiných muzejních institucích; kolekci z předmosteckých slovanských nálezů, včetně obou zmíněných lidských lebek, zachráněných pracovníky přerovského muzea, můžeme shlédnout v příslušné vitríně expozice Archeologie Přerovska.